GEOVIEW SYSTEMS KFT. (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

GEOVIEW SYSTEMS KFT.

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

Geoview Systems Kft.

Budapest, Radnóti M. utca 2.

1137.

Tel.:1123073, 2962099

Fax: 1126861

 

 

A. BEVEZETÉS

A Geoview Systems Kft-t 1990-ben hazai és külföldi tapasztalattal rendelkező szakembergárda alapította.

Az alapítók fő célul tűzték ki az információtechnológia legújabb eredményeit felhasználó legkorszerűbb térinformatikai irányzatot képviselő rendszer kifejlesztését. Alapvető szempontként a szervezetbe integrálhatóságot, az egyszerű fejleszthetőséget és a különböző forrásokból származó adatok egységes objektum-orientált kezelését jelölték meg. A rendszer felkészült a legmodernebb adatformák multimédiák fogadására is, igy a térképi objektumokhoz szöveges információkon túl rajzok, fényképek, hangok, video-felvételek is rendelhetők.

A Geoview Systems Kft. dinamikusan fejlődik a térinformatikai szolgáltatások irányában jelentkező kereslet növekedésével összhangban. Jelenleg több, mint 50 felsőfokú végzettségű szakembert foglalkoztat.

Napjainkra a térinformatikai alkalmazások számának ugrásszerű növekedésével párhuzamosan a Geoview a magyarországi GIS piac vezető erejévé fejlődött, közel 30%-os részesedéssel a térinformatikai alapszoftver- és alkalmazásfejlesztés területén és jelentős érdeklődést kiváltva a Nyugat-Európai GIS piacon. A kutatás-fejlesztés kiemelt fontosságú a cég működésén belül, igy biztosítva az elért technológiai előnyét hosszú távon.

A Geoview Systems Kft. az utóbbi évek céltudatos és következetes fejlesztési munkája eredményeként tetemes lépéselőnyre tett szert konkurenseivel szemben a közműnyilvántartási és település-irányítási térinformatikai alkalmazások kialakítása területén. Olyan szakismeret, know-how és rendszerfejlesztési tapasztalat birtokába jutott, amely biztosítéka annak, hogy a kifejlesztett technológia alkalmazói gyors és látványos sikert érve el saját működési területükön, maguk is a térinformatikai technológia élenjáró művelőivé váljanak.

Alkalmazásfejlesztés legföbb szempontjai:

- a lakosság mind teljeskörűbb kiszolgálását megcélzó térinformatikai rendszerek létrehozásának hathatós támogatása, s ugyanakkor a felső és középvezetők döntés-előkészítő munkájának jelentős leegyszerűsítése a jelenleg elérhető legmagasabb műszaki-technológiai színvonalon.

- a térinformatikai rendszerek kialakításában teljes körű szolgáltatást nyújtani, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésétől kezdve a tervezésen, fejlesztésen és adatfeltöltésen át az oktatatásig.

A Geoview Systems Kft. főbb szakterületei:

1. Közigazgatási informatikai és térinformatikai rendszerek, műszaki igazgatás, településirányítás, ingatlan-nyilvántartás,

2. Gázszolgáltatói informatikai és térinformatikai rendszerek, fogyasztói nyilvántartás,

hálózat-nyilvántartás,

3. Áramszolgáltatók részére kidolgozott térinformatikai és informatikai rendszerek

4. Regionális vízgazdálkodási informatikai rendszerek, árvízvédelem, vízrendezés, vízhasznosítás

5. Távközlési informatikai rendszerek, telefonhálózat nyilvántartása, hibaelhárítás, hibakezelés

B.GreenLine a legmodernebb technológia képviselője

A Geoview Systems megalakulás évében már jelentős sikert könyvelhettet el. A GreenLine ADS alapszoftver és fejlesztői környezete 1991-ben Kiváló Áruk Fóruma terméke minősítést kapta a vízügyi alkalmazások területén.

GreenLine ADS alapszoftver és fejlesztői környezet OS/2, SCO UNIX és Solaris operációs rendszer alatt futtatható. A 2.x és 3.x verziók a hagyományos térképészeti szemléletet követő réteg-orientált rendszerűek, míg az 1994-ben megjelenő 4.0 verzióra már az objektum-orientált adatbáziskezelés a jellemző.

A rétegorientált adatbázisra ablakstruktúrájú felhasználói felület épül. A rendszerben egyidejüleg több ablakban dolgozhatunk. Az általunk készített alkalmazásokban az ablakok a különböző részletességű adatszintek elérsére is szolgál (lásd ÉGÁZ esettanulmány). Az egyes funkciók, alrendszerek elindítására menütáblákban nyomógombok állnak rendelkezésre. A menütáblán általános funkciók nyomógombjait és az adott alkalmazás moduljait elindító gombokat különböztetünk meg. Az adatkarbantartást CAD rendszerekből ismert általános szerkesztő műveletek mellett alkalmazás-specifikus karbantartás is segíti.Az export/import grafikus állományok formátumaként DXF és XLN, XSH, XAN (ez a GreenLine belső formátuma is) adatformát fogadja el a rendszer. Az attributum szerinti válogatást feltételösszeállító panel segíti, minden szükséges információt biztosítva a felhasználónak a szintaktikailag és tartalmilag helyes feltételkombináció megadásához.

A GreenLine 4.0 újdonságai az objektum-orientált adatbázis bevezetésén túl a hardver és szoftver környezettől való függetlenségben, a dinamikus L fejlesztői nyelv megjelenésében és a GIS modulok mellett szakági alkalmazói könyvtárak termékkénti forgalmazásában jelentkezik.

A kifejezetten erre a célra létrehozott L fejlesztői nyelv az objektum-orientált megközelítésű programozást támogatja. A nyelv használata a Clipper-rel rokon programozási nyelvben otthonosan mozgók számára gyorsan elsajátítható, szerkezete tiszta és jól áttekinthető.Az L nyelv felhasználói interfészében a szükséges alapobjektumok definiálva vannak, melyek felhasználásával a alkalmazás fejlesztők létrehozhatják a saját származtatott objektumkészletüket. A származtatott objektumok öröklik az ősök tulajdonságait nagymértékben megkönnyítve a fejlesztők munkáját. A nyitott adatbázis kapcsolat (ODBC= open database connectivity) lehetővé teszi, hogy bármely meglévő relációs, valamint nem relációs adatbázist integráljunk a rendszerünkbe.

Alapértelmezésben ORACLE adatbáziskezelő rendszerrel biztosítja a kapcsolatot.

 

C. ÉGÁZ

Észak-Dunántúli Gázszolgáltató Vállalat Térinformatikai Nyilvántartó Rendszere

A Észak-Dunántúli Gázszolgáltató Vállalat Győr-Sopron, Vas és Komárom megye területén látja el a fogyasztókat. A vállalat működéséhez több nyilvántartás vezetése és összehangolása szükséges. A térinformatikai rendszer használatával a gázhálózaton keresztül a különböző nyilvántartások közös rendszerbe foglalhatók. Az integrált rendszer lehetővé teszi, hogy az adatkarbantartás a rendszerek között összehangoltan történjen, az adatkonzisztencia mindenkor fennálljon. A térbeli megfeleltetés és összekapcsolás olyan elemzések és kimutatások elkészítését is lehetővé teszi, melyek eddig csak hosszadalmas, bonyolult műveletek, kézi feldolgozások erdményeként jöhettek létre.

A rendszer adatbázisa központi szerveren (SPARC ) Sun UNIX operációs rendszer alatt van. A szolgáltató telephelyei hálózaton keresztül kapcsolódnak a központi adatbázishoz. A többfelhasználós rendszer segítségével a telephelyekről az adatbázis elérhető, konkurens üzemmódban használható. Fontos szempontként merült fel a rendszer tervezésekor, hogy az adatkarbantartás a mindennapos használattal egyidejüleg folyhasson. A karbantartásra kijelölt munkaterület által a felhasználók elől lezárt adatbázisszelet minimalizálásával a rendszer optimális müködése valósul meg és megoldódik a térbeli adatok konkurrens karbantartásának problémája.

A térinformatikai rendszer mintaadatbázisa Győr város gázhálózata. A város területét 12 db 1:4000 méretarányú szelvény (1:500 méretarányban már 480 szelvényt jelent) fedi le. Területén 510 km vezeték található a hálózatra 42.000 fogyasztó csatlakozik, melyből 480 nagy üzem és 1600 nagy fogyasztó.

A ÉGÁZ térinformatikai rendszere a vállalat feladatai közül a következő területeket segíti:

Gázhálózati nyilvántartás,

Fogyasztói nyilvántartás,

Bekapcsolási igénynyilvántartás,

Üzemzavarelhárítás-nyilvántartás,

Kiszakaszolási tervnyilvántartás,

Tárgyi eszköznyilvántartás.

Költségfigyelés

Közműnyilatkozatok

A Geoview Systems Kft. Gázszolgáltatói térinformatikai rendszere, mely komplett termékként kerül piacra, az '93-as EGIS (Európai GIS konferencia) poszter szekciójában második helyezést ért el.

A korszerű technológián alapuló GreenLine rendszer használatából a vállalatnak a rendszerezett, jól karbantartható adatállományon felül más előnyei is származnak :

a. A vállalatirányítás hatékonysága növekszik:

- az adatáramlás sebességének növekedésével a döntési idők lecsökkennek,

- a rendelkezésre álló adatok magasabb információtartalma megalapozottabb döntések születését segíti,

- fogyasztók igényeit gyorsabban és magasabb szinten tudják kielégíteni,

ezáltal csökken a reklamációk száma,

- az üzemzavarelhárítás szervezettebbé válik, igy csökken a szolgáltatásból ideiglenesen kieső fogyasztók száma,

- a hálózat fejlesztése során több megoldási javaslatot lehet kidolgozni és mérlegelni, anélkül, hogy ez többlet költséget jelentene, vagy lényegesen megnövelné a tervezésre fordított időt.

b. Az irányíthatóság növekedésével gazdaságosabbá válik a működés, ami a küszöbön álló privatizációs folyamatok szempontjából sem lényegtelen.

c. A korszerű eszközök használata kedvező hatással van a munka körülményekre, nagymértékben növeli az adatkezelés hatékonyságát és jótékonyan hat a munkaszervezésre.

Egy új technológia bevezetése a szervezet életébe csak úgy lehetséges, ha az szervesen képes beilleszkedni a meglévő felépítménybe és figyelembe veszi az eddigi ügyviteli gyakorlatot. Ez több feltétel kielégítését várja el a rendszer fejlesztőitől:

Adatkezelési szempontból:

- a létrehozandó rendszernek tudnia kell a szervezet munkájához szükséges adattípusokat kezelni,

- legyen képes a működéshez szükséges információt előállítani és az eddig meghonosodott formában szolgáltatni,

- az adatokat nyers, előfeldolgozott és feldolgozott formában egyaránt lehessen reprodukálni,

- a rendszer biztosítsa az új adatok bevitelét, a meglévők módosítását, a felesleges, vagy hibás adatok törlését.

Szervezési szempontból:

- a rendszer használata könnyen elsajátítható legyen,

- a mindennapos feladatok ellátását a rendszer támogassa ( előre lefektetett lekérdezési, megjelenítési módok),

- az adathozzáférés ellenőrzött és szabályozható legyen,

- a folyamatos üzemeltetés és karbantartás párhuzamosan történjen.

Az adatok köre teljesen lefedi a vállalat által kezelt információkat, melyek gázszakági objektumokhoz (vezetékek, műtárgyak) kötődnek. Az objektumok térbeli helyzete szintén része az adatbázisnak.

Az adatmegjelenítés űrlap, jelentés, összesítés és térkép formájában egyaránt lehetséges. A vállalat munkája során több kötött formátumú űrlapot kell kitölteni, melyek az információs rendszerben előre megszerkesztve rendelkezésre állnak. A leválogatás után a felhasználó kiválaszthatja, hogy milyen űrlapon kívánja az információkat megjeleníteni. A nyilvántartás fontos eleme az összesítés, mely minden adatra, melyre az összesítés értelmezhető, a rendszerben előállítható.

A képernyőn vagy papírtérkép formájában megjeleníthető térkép, műszaki rajz kielégíti a hagyományos gázhálózati műszaki dokumentumokkal szembeni elvárásokat (Ez néhány esetben felesleges grafikus adattárolást is jelent, például a méretezések grafikus elemekkénti eltárolása és megjelenítése. Az ilyen jellegű adatredundanciák a rendszer meghonosodása után, amikor a felhasználók már otthonosan mozognak az adatbázis tartalmának előhívásában és kezelésében, megszüntethetők.)

A táblázatos és térképi információk együttes kezelése céltérképek készítését is lehetővé teszik. Ilyen céltérképek az értéktérkép, hibatérkép, fogyasztói térkép.

A táblázatok és térképek mellett az adott objektumra (csőszakaszra, műtárgyra) fényképek, műszaki rajzok is tárolhatók és a táblázatos információkhoz hasonlóan megjeleníthetők. A rendszeren belül is lehet terveket készíteni, amelyek valamely vezetékszakasz meghibásodásakor lehetséges kiszakaszolásokat tartalmazzák.

Az adatok lekérdezésére több lehetőséget nyújt a rendszer: táblázatos formában az egész adatbázis lekérhető, de lehetőség van objektumokat kiválasztva, csak azokra a szükséges adatokat megtekinteni.

Rendszer adattartalma

A rendszerben tárolt adatok két típusát különböztetjük meg:

- Alaptérképi adatok, melyekhez nem tartozik táblázatos adat, feladatuk a térbeli tájékozódás biztosítása,

- gázszakági adatok, melyekhez az adatbázisban tulajdonságok, szakmai leíró adatok csatlakoznak.

Alaptérképi tartalom

Az alaptérképi tartalom a Közmű alaptérkép adattartalmával egyezik meg, és fontos szerepe van a gázszakági objektumok helyének meghatározásában, beazonosításában.

Határok: pl. Településhatár, Belterülethatár, Tömbhatár, Földrészlethatár, Épülethatár,

Tereptárgyak : pl. Élő fa, Transzformátorház, Nyilvános távbeszélő,

Számos tereptárgy jelentőségét az adja, hogy az egyes objektumok pontos helye az adott tereptárgyhoz képest van meghatározva.

Megírások: pl. Utca név, Helyrajzi szám

Gáz szakági térkép adattartalma

Gázvezetékek: Földgázvezetékek nyomásfokozatonként

Bekötővezetékek (1:500 méretarányban jelenik meg)

Minden vezeték típusnál külön meg van jelölve, hogy a nyomvonal határozott vagy bizonytalan az adott vezetékszakaszon.

Szerelvények

Csomópontban lévő szerelvények nyomásfokozatonként:

- Idomok

- Elzáró szerkezetek

- Nyomásszabályozók

Egyéb szerelvények földgázvezetéken

Szerelvények bekötővezetéken (1:500 méretarányban jelenik meg):

- Idomok

- Elzáró szerkezetek

- Nyomásszabályozók

Egyéb szerelvények bekötővezetéken (1:500 méretarányban jelenik meg)

Egyéb gázszakági elemek

- Ellenőrzési jelek

- Korrózió védelmi elemek

Méretezések és műszaki felírások:

Megírások földgázvezetéken nyomásfokozatonként

Megírások bekötővezetéken (1:500 méretarányban jelenik meg)

Megírások védőcsövön

Mérési adatok és szerkesztési jelek

 

A rendszer szintjei

A rendszer szerkezetileg három információs szintre épül. Minden egyes információs szinten hierarchikus menüstruktúra segíti a felhasználót az eligazodásban és a megfelelő műveletek végrehajtásában.

I. információs szint: Áttekintő szint

A rendszer nyitóképe, amely a rendszer teljes adattartalmához tartozó területet ábrázolja a legfontosabb tájékozódást segítő objektumok (utak, vízfolyások), valamint az 1:500 térképszelvény határok feltüntetésével. Ez a szint az 1:4000 és 1:500 szinten tanulmányozandó terület kijelölésére szolgál, valamint lehetőség van a teljes táblázatos adatállomány lekérdezésére, megjelenítésére. Megfelelő jogosultság esetén karbantartási modult is innen lehet indítani. Ugyancsak az áttekintő szinten lehet a rendszerbe a külső állományokat (fotók, műszaki rajzok digitális állományai, más rendszerekből jövő adatállományok) betölteni és beilleszteni.

II. információs szint: 1:4000 méretarányú szint

A "Szakági áttekintő helyszínrajz"-nak részletességben, pontosságban megfelelő térképi tartalommal rendelkező szint, a gázszakági műszaki információk lekérdezésére, és térképi megjelenítésére használható. A II. információs szinten a gázszakági műszaki adatokhoz illesztett eszköznyilvántartás információi érhető el. Az adatbázis állományának felhasználásával bármely, a felhasználó által kiválasztott területről céltérképek készíthetők, melyek a képernyőn való megjelenítésen kívül eltárolhatók és ki is nyomtathatók. Ezen a szinten szerkeszthetők, lekérdezhetők és megjeleníthetők a haváriához szükséges kiszakaszolási tervek.

III. információs szint: 1:500 méretarányú szint

A "Szakági részletes helyszínrajz"-nak megfelelő részletességű és adattartalmú szint, az ennek a részletességnek megfelelő gázszakági műszaki információk lekérdezésére és térképi megjelenítésére szolgál. A lényeges különbség a II. szinthez képest, hogy itt a bekötők és a hozzájuk tartozó műtárgyak is megjelennek már. A gázhálózati elemekről (vezetékekről, szerelvényekről) fényképek, műszaki rajzok, hossz-szelvények, keresztszelvények jeleníthetők meg. Ezen a szinten lehet a bekapcsolásra váró fogyasztók és az üzemzavar nyilvántartás térképi és szöveges információit lekérdezni, valamint fogyasztói-, bekapcsolási igény-, hibatérképet készíteni, megjeleníteni és kinyomtatni.

 

A rendszer moduljai

A GreenLine-nak, mint térinformatikai alapszoftvernek számos alapfunkciója van, melyek a képernyőkezelést és a grafikus ablak tartalmának megjelenítését vezérlik.

A képernyő-kezelési funkciók a képernyő egy részének kinagyítását, az eredeti ablak visszaállítását, többszöri nagyításnál az egy lépéssel korábbi nagyításra való visszalépést, a képernyő tartalmának újrarajzolását biztosítják. Idetartozik még a képernyő tetszőleges pontjának az adott vetületi rendszerbeli x,y koordináták lekérése, valamint bármely pontpár távolságának mérése.

A rendszerfunkciók, melyek a grafikus ablak tartalmának állítását végzik, a következők: tematikaállítás, alaptematika megadása, adatbázisból a memória-adatbázis újratöltése és a képernyőn megjelenítése, a képernyő tartalmának kimentése, egy előzőleg kimentett kép újra betöltése.

A térinformatikai és nyilvántartási feladatok modulokba szervezve alkotják a teljes rendszert. A rendszer felépítésének tárgyalása során a modulok két típusát különböztetjük meg: általános térinformatikai modulok, melyek a GreenLine alapszoftver tartozékai és a gázszakági modulok, melyek a gázos alkalmazásokon belüli alapegységek. Az általános térinformatikai modulok minden szakági modulból elérhetők. A gázszakági modulok a vállalat feladat köreinek ellátására szerveződtek, minden egyes információs szinten a megfelelő adatok és a szükséges funkciók elérését biztosítják a felhasználó számára.

Az általános térinformatikai modulok (GreenLine alapszolgáltatások):

Területválasztás modul

A terület megadása történhet a képernyőn látható területen belül az egérrel kijelölt ablak segítségével, szelvényszám alapján, utcanév megadásával valamint 1:500 szinten pontos cím megadásával. (Ebben az alkalmazásban nem volt szükség a terület névvel való megadására, de ez is része az alapszoftvernek.)

Alaptérkép karbantartás modul

A karbantartás során az alaptérképi objektumok bevitelére, módosítására és törlésére van itt lehetőség. A digitalizálás hibáinak kijavítását, az alaptérkép tartalmában bekövetkezett változások felvitelét végezhetjük ebben a modulban.

Rajzok, fotók betöltése modul

A gázszakági objektumokhoz a GreenLine által támogatott formátumú raszteres valamint vektoros képállományok bevitelét végzi.

Rendszeropciók modul

Ebben a modulban kell meghatároznunk, hogy a kiválasztott objektumhoz milyen típusú adatot kérünk. A tallózás (adatrekordok megjelenítése) beállítása esetén a kiválasztott objektumokhoz tartozó, a megfelelő gázszakági modulban szereplő adatok jelennek meg egy táblázatban. Űrlap opciónál kiválaszthatjuk, hogy az előre megszerkesztett űrlapok közül melyet töltse ki a rendszer a képernyőn kijelölt objektumokra. A megjelenítés opció az adatbázisból a munkaterületre megadott feltételeket kielégítő objektumok térképi megjelenítését szolgálja. Az összesítés az adatbázisból kiválasztott - összesíthető- attribútum adott területre vonatkozó összegét adja meg. Jelentés opció a kiválasztott objektum adatainak előre definiált lista formátumban történő kinyomtatását végzi. A fotó opció a kiválasztott objektumról tárolt fényképet jeleníti meg, értelemszerűen a műszaki rajz, keresztszelvény, hossz-szelvény a megfelelő képi anyagot hívja elő az adatbázisból.

Az egyes információs szinteken elérhető rendszeropciók (egyes modulokban egyes opcióknak nincs értelme, erről a rendszer üzenetben értesíti a felhasználót):

 

Áttekintő szint:

1:4000 szint:

1:500 szint:

Tallózás

¨

¨

¨

Űrlap

¨

¨

¨

Összesítés

¨

¨

¨

Jelentés

¨

¨

¨

Megjelenítés

 

¨

¨

Fotó

   

¨

Műszaki rajz

   

¨

Hossz-szelvény

   

¨

Kereszt-szelvény

   

¨

Grafikus nyomtatás modul

A grafikus nyomtatás egy előzőleg elmentett kép kinyomtatását végzi a rendszer konfigurálásakor megadott grafikus periférián. Az elmentés a képernyőn kijelölt rész tartalmának raszteres formában való eltárolását jelenti.

Plotter modul

A kirajzolást a GreenLine interaktiv üzemmódban a szükséges információk bekérése után hajtja végre. A grafikus adatállományok közül ilyenkor HPGL vagy CGM file jön létre, melyek a rajzgépek széles körében elfogadott grafikus adatformátum szabványok.

Azonosítás modul

Az adatbázis táblázatos része és a grafikus állomány megfeleltetése történik ebben a modulban. A fotók, képek (műszaki rajzok, hossz-szelvények, keresztszelvények) hozzárendelése is itt történik. Ezt a feladatot a felhasználó interaktiv üzemmódban végezheti.

Gázszakági modulok

Gázhálózat nyilvántartás modul

Az információs rendszer alapját a térképi alapú hálózat nyilvántartási modul képezi. Erre épülnek rá azok a modulok (alrendszerek), amelyek a gázszolgáltató vállalatoknál lezajló különböző folyamatokat támogatják térképi szolgáltatásaikon és funkcióikon keresztül.

A modul a különböző nyomásfokozatú és nyomvonalú földgázvezeték szakaszokról, valamint az egyes csomópontokban lévő szerelvényekről rendelkezésre álló információkat kezeli. A különböző nyomásfokozatú földgázvezeték szakaszokhoz, bekötővezetékekhez, valamint hozzájuk tartozó szerelvényekhez rendelhető táblázatos adatok, műszaki rajzok, fényképfelvételek lekérdezése, megjelenítése tartozik ebbe a modulba.

1:500 szinten a fent említetteken túl, az egyes földgázvezeték szakaszokhoz hossz-szelvények, és keresztszelvények, a házi bekötővezetékekhez pedig hossz-szelvények rendelhetők és jeleníthetők meg.

Fogyasztói nyilvántartás modul

A fogyasztói nyilvántartás modul a különböző típusú fogyasztók (nagyüzemi, általános célú, lakossági) megoszlásának lekérdezését és térképi megjelenítését biztosítja.

A megjelenítés fogyasztókra, valamint vezetékszakaszokra vonatkozóan történhet. Lehetőség van a különböző fogyasztói típusokra vonatkozó fogyasztói, illetve fogyasztási adatok összesítésére is, megteremtve a lehetőséget a fogyasztói terhelések elemzésére. A modul tervezése során beépítettünk olyan funkciókat is melyek a későbbiekben a gázhálózat tervezési algoritmusok és fogyasztási optimum számítások kialakítását fogják segíteni.

Bekapcsolási igény nyilvántartás modul

A bekapcsolási igény nyilvántartási modul adattartalma a fogyasztói nyilvántartáséval megegyező, a leendő, illetve egy bizonyos időszakon belül belépő fogyasztók adatait tartalmazza. Ezek térképi megjelenítését és lekérdezését biztosítja a modul.

A felhasználónak lehetősége van a terhelések szempontjából együttesen szemlélni a meglévő és a várakozó fogyasztók eloszlását fogyasztói típusok szerint valamint a különböző időszakokra várható, tervezett igények köbméterben történő összesítésére fogyasztói típusok szerint a felhasználó által megadott időszakra.

Üzemzavarnyilvántartás modul

Az üzemzavarnyilvántartás modul feladata a hálózaton jelentkező különböző hibák gyűjtése. Mindegyik bejelentett hibát a rendszer ahhoz a vezetékszakaszhoz rendeli, amelyen előfordult. Ez lehetővé teszi az előforduló hibák térbeli és típus szerinti térképi megjelenítését 1:4000 és 1:500 méretarányban.

A felhasználó nemcsak a különböző típusú hibákról kaphat információkat, hanem az üzemzavarok típusait, és a meghibásodott vezetékszakaszok műszaki paramétereit együttesen és összefüggéseiben is vizsgálhatja és elemezheti. Az előforduló üzemzavarokhoz különböző fényképfelvételek is rendelhetők és megjeleníthetők.

Kiszakaszolási terv nyilvántartás modul

A hibaelhárításhoz, megelőzéshez kapcsolódik a kiszakaszolási terv nyilvántartás modul. Az alrendszer legfőbb szolgáltatása a kiszakaszolási terv készítés, valamint havária esetén az operatív intézkedések támogatása. A kiszakaszolási tervek a képernyőn több variációban elkészíthetők és eltárolhatók. A véglegesített tervek bármikor lekérdezhetők, megjeleníthetők. Havária esetén azonnali és gyors információkat kaphat a felhasználó az elzárandó szerelvényekről és az elzárás következtében gázszolgáltatás alól kieső fogyasztók kiértesítéséhez szükséges adatokról.

A modulban lekérhető a fogyasztók címlistája és az értesítések mintaleveleit kitöltve a fogyasztókhoz kiküldendő levelek összeállítását és kinyomtatását is biztosítja.

Tárgyi eszköz-nyilvántartási modul

A tárgyi eszköz-nyilvántartási alrendszeren keresztül a pénzügyi nyilvántartás munkáját támogatja a rendszer. A pénzügyi nyilvántartástól átvett adatokat a rendszer illeszti a hálózatnyilvántartásban lévő vezeték és szerelvény adatokhoz. A sikeresen illesztett adatok felhasználásával úgynevezett értéktérkép készíthető bruttó, nettó értékre és az értékcsökkenési adatokra 1:4000 méretarányban.

Költségfigyelési modul

A Költségfigyelési modul a vállalat működési költségeinek követését biztosítja. A költségek építéshez, fenntartáshoz tartozó tételeket, törzsnaprahozást érintik. Az építésen és fenntartáson belül lehetőség van naprahozásra és lekérdezésre. A törzsnaprahozás cikktörzsre, dolgozó törzsre és üzemtörzsre tagolódik.

A modul a táblázatos adatok tárolására és lekérdezésére szolgál, nem kapcsolódik szervesen a többi modulhoz.

Közműnyilatkozatok modul

A közműnyilatkozatok nyilvántartása a Gázszolgáltató Vállalatnál más közművek (víz, csatorna stb.) részére egy adott terület gázközműiről kiadott műszaki információk - közműnyilatkozatok - nyilvántartására szolgál. A modul fő célja, hogy a kiadott nyilatkozatok nyomon követhetőek legyenek, illetve az ilyen munkálatok ellenőrzése tervezhető legyen.

A modul a kiadott közműnyilatkozatok adatainak a nyilvántartásba vételére, gázhálózathoz illesztésére, a régebben felvitt adatok módosítására, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok lekérdezésére ad lehetőséget.

Gázhálózatkarbantartás modul

A gázhálózat nyilvántartás adataiban bekövetkező változások átvezetésére az információs rendszerhez szervesen kapcsolódik egy, a grafikus és a szöveges adatokat konzisztens és ellenőrzött módon karbantartó modul. A karbantartás elvégezhető a térképi adatokra és a térképi adatokhoz kapcsolódó szöveges adatokra is. A karbantartás folyamán lehetőség van a grafikus elemek és a hozzájuk kapcsolódó adatok bevitelére, törlésére és módosítására. A grafikusan felszerkesztett vezetékek és szerelvények az azonosító modulban kapcsolhatók össze a különböző típusú információkkal (táblázatos adatok, fényképek, műszaki rajzok, hossz-szelvények, keresztszelvények).

A karbantartási modult használjuk az adatok mentésére, archiválására is.

A Karbantartási modul alapvetően négy fő funkció ellátására van felkészítve:

- Gázszakági elemek karbantartása

A gázszakági elemek karbantartása menürendszeren keresztül indítható. A menüben kiválasztott gázszakági objektumtípus karbantartása a Közműnyilvántartás szabványos jelkulcsával történik, melyet a felhasználó nem bírálhat felül. A szakági grafikus és táblázatos adatok karbantartása párhuzamosan történik. Az új gázhálózati elem grafikus jelének felvitelekor a rendszer a megfelelő formanyomtatványon felajánlja a felhasználónak a táblázatos adatok bevitelét. Törlés esetén a tényleges törlés akkor történik meg, ha mind a grafikus, mind a táblázatos adat törölve lett.

- Általános szerkesztési műveletek elvégzése

Az általános szerkesztési műveletek a gázszakági karbantartás “merevségével” szemben egy CAD tipusú karbantartást tesz lehetővé, azaz a grafikus elemek tetszőleges színnel, tipussal tetszőleges rétegre vihetők fel, mozgathatók át. A táblázatos adatok bevitele nem feltétele az objektum felvitelének. E műveleteket az általános térképi tartalom karbantartására terveztük, de abban az esetben is ezt érdemes használni, ha a grafikus és táblázatos adatok karbantartása a vállalaton belül más egységekhez tartozik. ( Az ÉGÁZ esetében is ez áll fenn.)

- Azonosítási funkciók

Amennyiben a grafikus és táblázatos adatok időben eltolódva, vagy más forrásból kerülnek a rendszerbe, egymáshoz rendelésüket utólag kell elvégezni. Az azonosítási modulban a táblázatos adatoknál megadott objektum azonosítót a megfelelő grafikus elemhez kell rendelni. Az azonosítás ellenőrzési funkciót is ellát, mivel a grafikusan kiválasztott objektum azonosítóját begépelve az adatbázisban tárolt adatok űrlapon megjelennek a képernyőn. Két irányú ellenőrzést szolgál ez, egyrészt ellenőrízhetjük, hogy valóban azt az objektumot azonosítottuk be, melyet kívántunk, illetve, hogy az adatok mindegyike helyesen került az adatbázisba.

Grafikus outputok

Minden térinformatikai rendszernek fontos része a grafikus megjelenítés. A képernyőn való tetszőleges terület és tematika megjelenítésén túl a kinyomtatott, kirajzolt térkép előállítása is elvárás. A rendszer a konfigurációban megadott grafikus eszközre a megfelelő formátumban kiküldi a képernyőn megjelenített térképet, valamint file-ba is el tudja helyezni későbbi, vagy más helyen történő kirajzoláshoz.

 

 

 

A rendszer vázlatos szerkezete:

Modulok Áttekintő szint 1:4000 szint 1:500 szint
Területválasztás 1:4000, 1:500 1:500 Címkeresés
Gázhálózat Tallózás,adatbevi-tel Megjelenítés Megjelenítés (bekötők is)
Fogyasztói nyilvántartás R betölt, illeszt fogyasztói térkép fogyasztói térkép
Bekapcsolási igény nyilv. Tallózás R új, módosít,töröl R új, módosít,töröl
Hibanyilvántartás Tallózás,adatbevi-tel R hibatérkép R hibatérkép, Foto megjelenítés
Kiszakaszolási terv nyilv. Tallózás R új, lekér,módosít

-------

Tárgyi eszköznyilvántartás R betölt, illeszt R értéktérkép

-------

Gázhálózat karbantartás 1:500

-------

Táblázatos, térképi
Alaptérkép karbantartás 1:500

-------

Táblázatos, térképi
Műszaki rajzok betöltése Betöltés file-ból

-------

Betöltés file-ból
Fotó betöltés, kimentés Betöltés file-ból

-------

Betöltés file-ból
Dia betöltés, kimentés

+

+

+

Tematika állítás

-------

1:4000 1:500
Alaptematika állítás

-------

Tömbhatár, vízfolyás Földrészlet határ
Rendszeropciók T,Ű,Ö,J T,Ű,Ö,J,M T,Ű,Ö,J,M,F,Mr,H,K
Grafikus nyomtatás

+

+

+

Kirajzolás

+

+

+

Azonosítás

-------

Vezeték, műtárgy Bekötő,műtárgyai

Értelmezés:

+ Az adott szinten elindítható funkció.

------ Az adott szinten nincs értelmezve.

R Speciális, csak az adott szinten elvégezhető művelet.

T Tallózás

Ű Űrlap

Ö Összesítés

J Jelentés

M Megjelenítés

F Fotó

Mr Műszaki rajz

H Hossz-szelvény

K Kereszt-szelvény

D. KOMPLEX ÖNKORMÁNYZATI TÉRIFORMATIKAI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER (KÖTIR)

Az önkormányzat tevékenysége nagyon összetett a lakossággal, a területén található objektumok adataival valamint tevékenységekkel kapcsolatos adatokat kell tárolnia, kezelnie, naprakészen tartania. Az egy objektumhoz tartozó adatok is szétforgácsolva, több osztályon, nyilvántartásban szerepelnek. A különálló kartotékrendszerek különböző azonosítókkal jellemzik ugyanazt az objektumot. Ennek következtében a szükséges információk magtalálása és összegyűjtése rendkivül körülményes és időigényes. Térinformatika bevezetésével az önkormányzat tevékenysége rendszerbe szerveződik, megvalósul az egységes nyilvántartási rendszer, a “száraz” adatok térben elhelyeződnek. Az adatkapcsolatok definiálásával a naprakészen tartás és a konzisztens adatállomány léte biztosítottá válik. A térbeli dimenzió bevezetése összetett lekérdezéseket, bonyolult elemzéseket tesznek lehetővé gyorsan és ellenőrizhetően.

A Geoview Systems Kft. komplex önkormányzati térinformatikai információs rendszerei a teljes önkormányzati tevékenység spektrumát lefedik. Az adatbázisban több, mint száz alapnyilvántartást tartalmaz. Az alapnyilvántartásra épülnek rá az ügyfélszolgálat, engedélyezés, bírságolás, műszaki nyilvántartások, közműnyilvántartások valamint a felső és középvezetői döntéseket előkészítő információ szolgáltatás is.

A főbb nyilvántartási csoportok a lövetkezők:

- digitális térképnyilvántartás (földmérési alaptérképny., közmű alaptérképny., szakági helyszinrajzok),

- Integrált közműnyilvántartás ( távközlés, gáz, víz, csatorna, elektromos, távhő)

- Önkormányzati nyilvántartások

- Önkormányzati folyamatok támogatása

- Ügyfélszolgálat

Az alkalmazások moduláris felépítésűek, a részegységek tetszőleges kombinálásával lehetőség van a megrendelő igényeit maximálisan kielégítő tartalom kialakítására, így bármely önkormányzat már kis befektetéssel is elkezdheti a fejlesztést, s igényei bővülésével fokozatosan teheti teljeskörűvé rendszerét.

A KÖTIR használatának elsajátítását nagyban elősegíti a kifejlesztésnél alkalmazott GIS csúcstechnológia felhasználóbarát eszközrendszere, amelynek révén jól áttekinthető, egyszerűen kezelhető, tipizált, egységes felhasználói felületet sikerült kialakítani. Egyetlen alrendszer kezelésének elsajátításával a felhasználó képessé válik a teljes rendszer használatára.

KÖTIR alapelvei

- Egységes Logikai Adatbázis

A település mind teljesebb irányítása, üzemeltetése érdekében olyan logikailag egységes adatbázist kell kialakítani, amely integráltságával segíti a döntéshozók munkáját és a későbbiekben alapja a tervezési, költségfigyelési, megtakarítási folyamatoknak. A Geoview Systems Kft. ezt elsőként ismerte fel és alkalmazta önkormányzati rendszereinél.

- Felhasználóbarát lekérdező felület

Az Egységes Logikai Adatbázis köré olyan lekérdező környezetet kell kialakítani, amely a felhasználó legjobb kiszolgálását biztosítja alkalmazva a legújabb számítástechnikai eredményeket.

- Nyitott, platformfüggetlen felhasználás

A KÖTIR adatbázisa ORACLE adatbáziskezelővel készült, amely több platformon hordozható és biztosítja, hogy a lekérdező felületek a UNIX-tól a WINDOWS-on keresztül egészen a DOS-ig, a már kialakított rendszerekig kapcsolódhassanak ezen adatbázishoz.

Az adatbázisban tárolt információk hatékony elérését három teljesen újszerű, más alkalmazásokban eddig ismeretlen működési elv garantálja:

1. Automatikus, intelligens vizuális megjelenítés

- azonosítatlan és beazonosított (azaz hozzárendelt adattal bíró) térképi objektumok vizuális szétválasztása. Az azonosítatlan és beazonosított objektumok intelligens szétválasztása azt jelenti, hogy a rendszer digitális térképén más módon jelenik meg az az objektum, amelyről információ kérdezhető le (“okos térképi jel”) és az, amelyhez nincs leíró adatra mutató kapcsoló (“buta térképi jel”). Egy objektumtípuson belül az okos jelet a butától legtöbbször csak a színek különböztetik meg.

2. Szuperponálás elvének alkalmazása

A szuperponálás elvének alkalmazása segít, hogy a felhasználó a legoptimálisabban, leggyorsabban választhassa ki a lekérdezendő információt. A lekérdezéseknél használatos logikai és kartográfiai feltételek szabad kombinációja teszi lehetővé azt, hogy tetszőleges bonyolultságú, heterogén feltételrendszer összeállításával lehessen leválogatni a rendszerben tárolt objektumokat. Ez azt jelenti, hogy a rendszer folyamatosan gyűjti a szép sorjában összeállított (logikai vagy kartográfiai) elemi feltételek eredményhalmazát és jelzi az eredményhalmaz számosságát.

3. “Amit látsz, azt kapod” adatelérési stratégia

Az esetleg több tíz vagy százezres adathalmazból a gyorsaság és az átláthatóság érdekében csak munkaterületre vonatkozó adatokkal foglalkozik. Az "amit látsz, azt kapod" működési filozófia szerint az információs rendszer "látóterében" mindig csak azok az objektumok vannak, amelyek az aktuális térképi kivágatra (azaz a képernyő területére) esnek. Igény szerint el lehet térni az említett alapműködéstől és bármely pillanatban - egyetlen gombnyomással - vissza lehet térni ehhez, tehát mindig pontosan azok az adatok érhetők el, amelyekre Önnek szüksége van.

Számítástechnikai műszaki tartalom:

A nagy értékű adatvagyon és informatikai rendszer a biztonsági, jogosultságvédelmi szempontjai a UNIX operációs rendszer használatát indokolják. A komplex önkormányzati térinformatikai rendszer három szintű jogosultságkezelő mechanizmusa módot ad a felhasználó szervezet sajátosságaihoz legjobban alkalmazkodó adatvédelmi, hozzáférési rend kialakítására.

A felhasználó mind gyorsabb és teljesebb kiszolgálása érdekében CASE (Computer Aided System Engineering) technológiát, a nagy adatbázisok fejlesztési környezetét használjuk, illetve az SSADM (Systematic Software Analysis and Design Method), az informatikai rendszerek vezérelveit és módszertanát, mely Magyarországon is szabvány lesz a közeljövőben.

A Geoview Systems Kft. önkormányzati térinformatikai alkalmazásait a legmodernebb GIS technológiákkal (ARC/INFO, GreenLine) készíti. A maximális adatbiztonság és megbízhatóság érdekében a megrendelők adatbázisai negyedik generációs, relációs adatbáziskezelő rendszerben (ORACLE) kerülnek tárolásra. Az ORACLE-t a Magyar Kormány Informatikai Tárcaközi Bizottsága elfogadta, mint ajánlott adatbáziskezelő rendszert a teljes közigazgatás számára.

A korszerű térinformatikai alapszoftver, a megbízható adatbáziskezelő rendszer, valamint a biztonságos operációs rendszer együttesen teszik lehetővé a kor követelményeit mindenben kielégítő önkormányzati térinformatikai információs rendszer kialakítását.

E. REFERENCIAHELYEK

A Geoview Systems Kft. referenciái gázszakági területen:

ÉGÁZ Észak-Dunántúli Gázszolgáltató Vállalat

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalat

A Geoview Systems Kft. referenciái önkormányzati területen:

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Megvalósítás alatt: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Mezőtúr Polgármesteri Hivatala

Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatala

A Geoview Systems Kft. referenciái vízgazdálkodási területen:

ÉDU-VIZIG Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

(Duna Monitoring, ATLASZ, VIZREND)

VITUKI (ÁRTÉR)

ÉVIZIG Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság

(TISZA)

KHVM Vízgazdálkodási Főosztály

( Országos Vízgazdálkodási Keretrendszer)

A Geoview Systems Kft. egyéb referenciái:

MATÁV Budapesti Távbeszélő Igazgatóság

(TIG Távközlési Térinformatikai Nyilvántartó Rendszer)

(THÜ Távközlési Hibanyilvántartó Térinformatikai Rendszer)

ÉDÁSZ Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat

(ERŐTÉR)

Magyar Nemzeti Múzeum

(Régészeti Térinformatikai Rendszer)

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő