48. FEJEZET - VONALGENERALIZÁLÁS (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

48. FEJEZET - VONALGENERALIZÁLÁS

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

48. Fejezet - VONALGENERALIZÁLÁS

Szerkesztette: Robert McMaster, Syracuse University

Magyar változat: Márton Mátyás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 

A. BEVEZETÉS

B. A VONALGENERALIZÁLÁS ELEMEI

Egyszerűsítés

Simítás

Objektum (képződmény, tereptárgy) eltolása

Kiemelés/texturálás

Összevonás

C. A LINEÁRIS ADATEGYSZERŰSÍTÉS IGAZOLÁSA

Rajzolási idő csökkentése

Tárolási hely csökkentése

A plotter felbontóképességének problémái csökkentett méretarány esetén

Feldolgozás

D. LINEÁRIS EGYSZERŰSÍTÉSI ALGORITMUSOK

Független-pont eljárások

Lokális (szomszédospont-vizsgálati) módszerű eljárások

Nem-korlátozottan kiterjesztett lokális módszerű eljárások

Korlátozottan kiterjesztett lokális módszerű eljárások

Globális eljárások

E. AZ EGYSZERŰSÍTÉSI ELJÁRÁSOK MATEMATIKAI ÉRTÉKELÉSE

F. LINEÁRIS SIMÍTÁS

IRODALOM

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

 

48. Fejezet - VONALGENERALIZÁLÁS

Szerkesztette: Robert McMaster, Syracuse University

Magyar változat: Márton Mátyás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 

A. BEVEZETÉS

- generalizáláson a (térképészeti) eljárások olyan csoportját értjük, amely lehetővé teszi, hogy az információmennyiséget megőrizzük annak ellenére, hogy az adatmennyiséget csökkentjük

- pl. amikor egy vonalon levő pontok számát csökkentjük, a megtartott pontokat úgy választjuk ki, hogy a vonal képe ne változzék

- bizonyos esetekben a generalizálás tulajdonképpen az információmennyiség növekedését eredményezi

- pl. egy partvonalat reprezentáló vonal generalizálását jobban végezhetjük, ha felhasználjuk azt az ismeretet, hogy hogyan kell egy partvonalnak kinéznie

- ebben a fejezetben a vonalgeneralizálással foglalkozunk

- a vonalgeneralizálás a kartográfiai generalizálás kérdéskörének csupán kis része - az átfogóbb kérdéskör tartalmazza pl. a területek generalizálását pontokká

- a hangsúly e fejezetben a vonalak egyszerűsítésén van

- az egyszerűsítés a generalizálásnak csupán az egyik megközelítése (lásd alább)

 

B. A VONALGENERALIZÁLÁS ELEMEI

- a generalizálást végző mértanilag változtatja meg az x-y koordinátapárok sorozatát

Egyszerűsítés

- az egyszerűsítési algoritmusok kiválogatják a valamilyen geometriai szempont szerint feleslegesnek vagy szükségtelennek ítélt koordinátapárokat; ilyen szempont lehet a pontok közötti távolság vagy egy középvonalhoz viszonyított eltérés

Simítás

- a simító rutinok áthelyezik vagy eltolják a koordinátapárokat, s így megkísérelik elegyengetni a kis "perturbációkat" és csak a vonal legjelentősebb trendjeit megragadni

Objektum (képződmény, tereptárgy) eltolása

- az eltolás magába foglalja két képződmény helyének megváltoztatását egy méretaránycsökkentésnél, hogy megelőzzük egybeolvadásukat vagy átfedésüket

- a vektoralapú objektumáthelyezésre készített legtöbb számítógépes algoritmus interaktív megközelítésre épít, ahol a kartográfus adja meg az eltolási vektort annak érdekében, hogy meghatározza az elmozdítás irányát

- egy másik módszer az objektum kisebb méretarányú változatát használja az áthelyezési folyamat vezérléséhez

Kiemelés/textúrálás

- a kiemelés részletek visszaállítását (újra-generálását) teszi lehetővé egy már egyszerűsített adatkészletben

- pl. egy sima görbe nem partvonalnak látszik, így a vonalat találomra texturáljuk, hogy javítsuk a képét

- egy eljárás a vonal fraktalizálására (részletgazdadabbá tételére) szolgál, pontok hozzáadásával és az eredeti változathoz való hasonlóság fenntarásával

- ez hamisított (véletlenszerű) részleteket eredményez

Összevonás

- az egybemásolás csökkenő méretarányban összevon (összeolvaszt) két párhuzamos (egynemű, egy kategóriába tartozó) objektumot

- pl. a folyó két partja vagy az autópálya két széle összeolvad kis méretarányokban, egy sziget ponttá válik

- az összemásolásra szolgáló algoritmus egybeolvasztja a két vonalas objektumot

 

C. A LINEÁRIS ADATEGYSZERŰSÍTÉS IGAZOLÁSA

Rajzolási idő csökkentése

- a plottolási (nyomtatási) idő gyakran a szűk keresztmetszet számos GIS-ben

- mivel az egyszerűsítési eljárás során sok koordinátapárt kiszűrünk, a nyomtatási sebesség nő

Tárolási hely csökkentése

- sok GIS-ben a koordinátapárok képezik az adatok zömét

- az egyszerűsítés 70%-ra csökkentheti az adatállományt anélkül, hogy megváltoznának a vonal érzékelhető jellegzetességei

- ez jelentős memória-megtakarítást eredményez

A plotter felbontóképességének problémái csökkentett méretarány esetén

- amint egy digitális térkép méretaránya csökken, a koordinátapárok egymáshoz közelebb kerülnek

- jelentős méretaránycsökkenés mellett a számítógépes felbontás könnyen meghaladhatja a kimeneti eszköz grafikus felbontását

- pl. a (0,1; 6,3) koordinátapár 50%-os redukció esetén (0,05; 3,15) lesz, s ez gyakorlatilag nem jeleníthető meg olyan eszközzel, amelynek pontossága 0,1. Az egyszerűsítés eltünteti az ilyen koordinátapárokat még a (méretarány)redukció előtt

Feldolgozás

- gyorsabb vektor® raszter átalakítás

- gyorsabb vektorműveletek

- a sokféle vektorművelet elvégzéséhez szükséges idő, ide értve az eltolást, az elforgatást, a méret(arány)-változtatást, a kartometriai analízist, nagymértékben csökken egy egyszerűsített adatkészlettel

- sokfajta jelgenerálási művelet szintén felgyorsul

- pl. sok árnyékolási (summer-) algoritmus kiszámítja a poligonhatárok és az árnyékvonalak metszéspontjait - egy egyszerűsített poligonhatár-vonal mind a határoló szakaszok számát, mind a szükséges metszéspontok kiszámításának mennyiségét csökkenti

 

D. LINEÁRIS EGYSZERŰSÍTÉSI ALGORITMUSOK

48.1. ábra - Lineáris egyszerűsítési algoritmus

Független-pont eljárások

- ezek az eljárások természetükből adódóan nagyon egyszerűek, és semmilyen módon nem veszik számításba a topológiai összefüggéseket a környező koordinátapárokkal

- 1. n-edik pont eljárás

- minden n-edik (pl. minden 3., vagy minden 10.) koordinátapárt megtartunk

- 2. a koordinátapárok halmazának n-ed részét véletlenszerűen kiválasztjuk

Lokális (szomszédospont-vizsgálati) módszerű eljárások

- ezek felhasználják a közvetlenül szomszédos pontok jellegzetességeit annak eldöntéséhez, hogy a vizsgált koordinátapár megmaradjon-e

- 1. Pontok euklideszi távolsága

- 2. pontok közötti szögváltozás

48.2. ábra - Merőleges távolság és szögváltozás

- 3. Jenks egyszerűsítési algoritmusa

48.3. ábra - Jenks egyszerűsítési algoritmusának ábrája

- három bemenő paraméter:

MIN1 = minimális megengedett távolság az 1. ponttól a 2. pontig

MIN2 = minimálisan megengedett távolság az 1. ponttól a 3. pontig

ANG = a három pontot összekötő két vektor maximális megengedett irányváltozása

- algoritmus:

If távolság(1.pont,2.pont) < MIN1,

or

távolság(1.pont,3.pont) < MIN2

then a 2.pontot elhagyjuk

else

If szög(1.pont,2.pont,3.pont) < ANG

then a 2.pontot elhagyjuk

Nem-korlátozott kiterjesztett lokális módszerű eljárások

- ezek az algoritmusok a közvetlenül szomszédos koordinátapárokon és a vonal kiértékelt szakaszain túl keresnek

- a keresés kiterjesztése számos kritériumtól függ; ilyenek:

- a vonal bonyolultsága (összetettsége)

- a koordinátakészlet sűrűsége

- a szakaszos vizsgálat kezdőpontja

- Reumann-Witkam egyszerűsítési algoritmusa

48.4. ábra - Reumann-Witkam egyszerűsítési algoritmus

- az algoritmus két párhuzamos vonalat használ a vizsgálati sáv meghatározásához

- a kezdő irány kiszámítása után a vizsgálati sáv addig húzódik, amíg valamelyik széle belemetsz a vonalba; az eljárás szakaszosan ismétlődik

Korlátozottan kiterjesztett lokális módszerű eljárások

- ezek az algoritmusok az előzőekhez hasonlóak, azonban megszorításokat tartalmaznak a keresésben:

- 1. koordinátavizsgálati régiók

- 2. távolságvizsgálati régiók

- Opheim egyszerűsítési algoritmusa

48.5. ábra - Opheim egyszerűsítési algoritmusa

- a Reumann-Witkam eljárással azonos, kivéve hogy az algoritmus egy minimum- és maximumtávolság-ellenőrzéssel szigorított, igen hasonlóan Jenks eljárásához

- miután a kezdő vizsgálati régiót beállítottuk, amely a Reumann-Witkam eljáráshoz hasonlóan történik, a DMIN-on belüli pontokat elhagyjuk

- amint a vonal bármely oldalon kilép, a DMAX-ot a végén tartalmazó vizsgálati régióból, az utolsó, még a régióba eső pontot megtartjuk és új vizsgálati folyosót jelölünk ki

- egy ív mentén az eljárás viselkedését (működését) a C és D ábrarész mutatja

- Lang egyszerűsítési algoritmusa

- Johannsen egyszerűsítési algoritmusa

Globális eljárások

- a vonalat teljes terjedelmében vizsgálják működés közben

- Douglas egyszerűsítési algoritmusa

48. 6.a és 6.b ábra - Douglas egyszerűsítési algoritmusa I és II

- válasszunk egy tűrési sávot vagy folyosót (az ábrán az árnyékolt terület) - ez a folyosó úgy határozható meg, mint az első és utolsó koordinátapárral definiált pontokat (példánkban 1 és 40) összekötő egyenes két oldalán fekvő t1 szélességű sáv

- az 1. pont a rögzített pont, 40. a mozgó pont

- a folyosó létrehozása után kiszámítjuk a 2-39. koordinátapárokkal meghatározott pontok merőleges távolságát a folyosó tengelyétől, hogy kiválaszthassuk a legtávolabbi pontot

- ez a legnagyobb távolság esetünkben a 32. ponthoz tartozik, amely a folyosótól elég távol helyezkedik el

- ezt a koordinátapárt egy verem első helyén őrizzük meg

- következő lépésben új folyosót hozunk létre az 1. és 32. pont között, ekkor a 23. a legtávolabbi pont - itt a 32. pont a mozgópont

- ez az eljárás folytatódik mindaddig, amíg az összes pont a folyosón belülre nem kerül

- miután az eljárás visszajuttat a 4. ponthoz, új rögzített és mozgó pontot jelölünk ki: a 4. és a 23. (azaz az utolsó elvermelt) pontot

- ilyen módon a Douglas-algoritmus feldolgozza a teljes vonalat, visszalépegetve addig, amíg az összes közbülső pont a folyosón belülre nem kerül és akkor kiválasztja a veremből a következő elmentett koordinátapárt

- így végül a 23. és 32. koordinátapár közé eső vonalszakaszt kiértékeltük, és a 32. ponttól a vonal végpontjáig tartó folyosó lesz a végső számítási szakasz

 

E. AZ EGYSZERŰSÍTÉSI ELJÁRÁSOK MATEMATIKAI ÉRTÉKELÉSE

- számos különböző típusú mérés használható az egyszerűsítési eljárások értékelésére

- az egyik típus az egyszerű tulajdonságok mérése

- a másik típus az eltolás mérése

- az egyszerű tulajdonság - mint a vonalhossz, szögletesség, görbület - méréseket, egyszerű vonalakhoz alkalmazhatunk

- ezek akár az alapvonalra, akár az egyszerűsített vonalra alkalmazhatók

- másoldalról, az eltolási vagy összehasonlító mérések, az alapvonal és az egyszerűsített vonal közötti különbséget értékelik ki

48.7. ábra - Mérések a lineáris egyszerűsítésre

48.8. ábra - Területi eltolás

- úgy tűnik, hogy bizonyos algoritmusok sokkal jobbak másoknál az adatok kritikus mértani jellegzetességeinek megtartásában

- Douglas, Lang, Reumann-Witkam és Opheim algoritmusa mind észszerű választásnak tűnik

- a két legjobb a Douglas és a Lang-féle

 

F. LINEÁRIS SIMÍTÁS

- simítást alkalmaznak digitális vonaladatokhoz annak érdekében, hogy a vonal esztétikai értékét javítsák és eliminálják a digitalizáló eszköz hatásait

- általában véve úgy érezzük, hogy a simítás javítja ezen adatok értékét

- a simítás növeli a szükséges koordináták számát, így rendszerint csak a kimenetnél alkalmazzák

 

IRODALOM

Buttenfield, B.P., 1985. "Treatment of the Cartographic Line," Cartographica 22(2):1-26.

Douglas, D.H. and T.K. Peucker, 1973. "Algorithms for the Reduction of the Number of Points Required to

Represent a Line or Its Character," The American Cartographer 10(2):112-123.

McMaster, R.B., 1987, "Automated Line Generalization," Cartographica 24(2):74-111.

McMaster, R.B., 1987. "The Geometric Properties of Numerical Generalization," Geographical Analysis

19(4):330-346.

McMaster, R.B.,1989. "The Integration of Simplification and Smoothing Algorithms," Cartographica 26(1).

Persson, I. and Jungert, E. 1992. "Generation of multi-resolution maps from run-length-encoded data",

International Journal of GIS Vol. 6, No. 6., p. 497-510.

Peucker, T.K., 1975. "A Theory of the Cartographic Line," Proceedings, Second International Symposium

on Computer-Assisted Cartography, AUTO-CARTO-II, September 21-25, 1975 U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census and ACSM, pp. 508-518.

Ware, J.M. and Jones C.B. 1992. "A multiresolution topographic surface database", International Journal of

GIS, Vol. 6., No. 6., p. 479-496.

White, E., 1985. "Assessment of Line-Generalization Algorithms Using Characteristic Points," The American

Cartographer 12(1):17-27.

Irmédi-Molnár L.,1970. "Térképalkotás", Tankönyvkiadó, Budapest

Klinghammer I.-Papp-Váry Á., 1983. "Földünk tükre a térkép", Gondolat, Budapest

Stegena L. (szerk.), 1970. "A térképi generalizálás", Studia Cartographica,ELTE, Budapest

Stegena L. (szerk.), 1971. "Térképi generalizálás", Tankönyvkiadó, Budapest

Stegena L.-Klinghammer I.-Füsi L.,1972. "Az automatizálás a kartográfiában II.", Tankönyvkiadó, Budapest

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Fejtse ki a vonalegyszerűsítés szakaszos és a globális megközelítése közötti különbségeket!

 

2. Nevezze meg az öt - a digitális vonaladatok esetében alkalmazott - generalizálási műveletet! Ismertesse ezek egyikét részletesen és mondjon példákat!

3. Az ábrasort használva fejtse ki a Douglas-algoritmus működési módját!

4. Fejtse ki azokat a különböző megközelítési módokat, amelyeket a vonalegyszerűsítés hatékonyságának kiértékelésére használna! Minden esetben ismertesse a mellettük szóló és az ellenérveket!

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő