RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMI SZÓTÁR (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

RÖVIDÍTÉSEK, FOGALMI SZÓTÁR

 
Tartalom
<<< Előző fejezet              
 

Rövidítések, fogalmi szótár

 

 

Adatbank:

Hosszú időre létrehozott adatállomány, összekapcsolva egy Adatbank-kezelő rendszerrel, ami biztosítja az adatok védelmét, szabályozott elérését és karbantartását.

 

Adatbankmodell

A valós világnak olyan absztrakciója, ami a világnak adott felhasználás szempontjából lényeges objektumait és azok jellemző tulajdonságait fejezi ki. Többnyire egy formálisan definiált adatszerkezetet jelent, amelyben az adatokat ábrázolják.

 

Adatbázis

Adatállomány, ami egy számítógépes kezelő rendszerrel hozható létre és érhető el. Gyakran integráltan tartalmaz számos, korábban különálló állományban tárolt adatot.

 

Adatfelvételezés

A helyszíni, terepi adatok valamely geodéziai bemérési eljárás alkalmazásával való rögzítése, ill. szöveges adatok elsődleges rögzítése.

 

Adatnyerés

Az a folyamat, amely során a grafikus és alfanumerikus térképi adatok a TIR adatállományainak részévé válnak.

 

Adatok konzisztenciája

Az információs rendszer adatai közti ellentmondás-mentesség.

 

Adatok redundanciája

Az információs rendszeren belül az adatok többszörös tárolása.

 

Alakfelismerés

Grafikus információk azonosításának és interpretálásának módszere, automatizált segédeszközökkel támogatva. Esetünkben térképi szimbólumok, feliratok és vonaltípusok felismerésére használják, szkennerrel rögzített adatok feldolgozása esetén.

 

Alaptevékenység

A hagyományos térképi alapokból nyert információkkal kiszolgált alapvető önkormányzati tevékenység.

 

Attributum

Tulajdonság, a valós világban létező egyedek jellemző jegyei.

 

CAD

Computer Aided Design = számítógéppel támogatott tervezés.

 

Decentralizált ingatlannyilvántartás

A számítógéppel vezetett ingatlannyilvántartás decentrumokban - körzeti földhivataloknál - megvalósuló rendszere.

 

Digitalizálás

Egy komplex eljárás, amelynek során analóg adatokból digitális adatokat nyerünk. Szűkebb értelemben az eljárással grafikus térképeket, rajzokat digitális formában tárolt információkká lehet átalakítani.

 

Digitális adat

Kódolt formában ábrázolt információ, ami az analóg adattal szemben, mágneses adathordozón van tárolva. Esetünkben két csoportja különböztethető meg: grafikából vagy számítás útján nyert digitális adat.

 

DFT Digitális Földmérési alapTérkép

A DFT az EOTR földmérési alaptérkép számítógépes feldolgozásra és felhasználásra alkalmas digitális formája, olyan kommunikációs adatrendszer, amelynek adattartalma és az adatok megbízhatósága megfelel a földmérési alaptérképekre vonatkozó, szabályzatokban rögzített előírásoknak, szerkezete pedig biztosítja a digitális földmérési alapadatok csereszabatos felhasználását.

Elem

Esetünkben a TIR egy szakterülete digitális térképi adatállományának legkisebb, szakmailag definiálható eleme.

 

EOMA

Egységes Országos Magassági Alaphálózat

 

EOTR

Egységes Országos TérképRendszer. Az ország területéről 1:1000 és 1:1 000 000 m.a.-ok között készített térképsorozatokból áll. Az EOTR-be tartoznak:
- a földmérési alaptérkép és annak átnézeti térképei,
- a földmérési topográfiai térkép és a levezetett topográfiai térképek,
- a földrajzi alaptérképek,
- a topográfiai és földrajzi munkatérképek.

Az EOTR megfelelő m.a.-ú térképeit kell kötelezően használni minden térképi ábrázolással és koordinátás azonosítók meghatározásával kapcsolatos tevékenységhez és eljáráshoz, továbbá minden olyan adattárolási rendszer létrehozásához is, amely térképi alapon valósul meg.

Az EOTR az EOV rendszerre és az EOMA-ra épül.

 

EOV

Egységes Országos Vetületi rendszer
A földmérési térképek vetületi rendszere, ami 1976-ban került bevezetésre, összhangben az EOTR-el. Ferdetengelyű, szögtartó, ún. süllyesztett hengervetület. Alapfelülete az IU-GG/1967 elnevezésű forgási ellipszoid.

 

Ergonómia

Ésszerűsítés. A térinformatikai rendszerrel szemben támasztott ésszerűsítési kritériumok összessége.

 

Fedvény

Egy adott szakterület valamely tematikájának kifejezésére egy tematikus fedvény kerül kialakításra a térinformatikai rendszeren belül. Egy fedvénybe a hasonló tematikájú elemek és objektumok kerülnek összefoglalásra. A fedvényt szokásos rétegnek vagy síknak is nevezni.

 

Földhivatal

A földügyi igazgatás területi hatósági szerve. Jogosult az ingatlankataszteri adatok nyilvántartására, vezetésére és szolgáltatására.

 

Földmérési alaptérkép

Az ország egész területét lefedő grafikus térképmű, ami tartalmánál, részletességénél és pontosságánál fogva a földek nyilvántartásának - az ingatlannyilvántartásnak és a teleknyilvántartásnak - céljait, valamint a közigazgatási szervek és a nemzetgazdasági ágazatok általános igényeit kielégíti, és amely alapul szolgál a sajátos célokat szolgáló térképek (pl.közműtérképek) gazdaságos, az EOTR-hez kapcsolódó előállítására.
Földmérési alaptérképnek kell tekinteni a földmérési és térképészeti adatbank adatállományának azon részét is (DFT), amely ből a felsorolt tartalmi és pontossági követelményeknek megfelelő földmérési alaptérkép előállítható. A földmérési alaptérkép a tartalmat mérethelyesen, valósághűen ábrázolja és hitelesen tanúsítja.

 

Geokód

Geodéziai azonosító, az objektumok földrajzi, (térbeli) helyzetét megjelölő és azok fő jellegét is kifejező olyan adat, amelyet a különböző adatállományok összekapcsolhatósága és együttes hasznosítása érdekében az adatállományokban egységes és hiteles azonosítóként kell használni.A geokód alapjául geodéziai koordináták szolgálnak, amelyeket egységes országos vetületi rendszerben kell meghatározni.

 

Geometriai adatok

A térinformatikai rendszerben az elemek és objektumok földrajzi(térbeli) elhelyezkedését leíró adatok.

 

GIS

Geographical Information System földrajzi információs rendszer. A térinformatikai rendszerek egy alkalmazási esete. Elsősorban a környezetállapot figyelés, az elemzés, a szimuláció és a tervezés eszköze. Igen hatékony döntéstámogatási eszköz. Altalában térbeli elemzésre, modellezésre, értékelésre és optimalizálásra használják.Grafikus adatok köre Egy-egy speciális tevékenységet kiszolgáló grafikus adathalmaz.

 

Grafikus adatok minősége

Az adatok felhasználhatóságát határozza meg.Az adatnyerés alapjául szolgáló grafikus dokumentum minőségétől, hitelességétől, valamint az adatnyerési eljárástól függő jellemző.

 

Grafikus adatok teljessége

Az adott önkormányzati tevékenység ellátásának teljességéhez igazodó adatkör.

 

Hardver

A számítógép, vagy az adatfeldolgozási rendszer technikai egységei.

 

Hálózat

Adathálózat, számítógépes információk továbbítására szolgáló kommunikációs hálózat.

 

Hibrid technika

Vektor- és raszteradatok együttes használata és kezelése egy grafikus adatfeldolgozó rendszeren belül.

 

Homogenizálás

Egy térkép pontjai közti szomszédsági viszony több forrásból származhat (pl. különböző felmérési, adatrögzítési eljárás), ezért egymáshoz való viszonyuk nem homogén. Azt az eljárást, amikor a térképi pontok közti ellentmondásokat ún. illesztőpontok felhasználásával transzformációs ill.interpolációs számítási eljárásokkal kívánjuk megszüntetni, homogenizálásnak nevezzük.

 

Információs rendszer

Olyan adatok rögzítésére, tárolására, feldolgozására és kiértékelésére szolgál, amelyek valamilyen szemszögből írják le a valós világot, és azt egy szervezett egységbe foglalják össze. Egy adatbankból, és számos, az adatok feldolgozására szolgáló eszközből áll.

 

Ingatlankataszter

A komplex ingatlankataszter az ingatlanok birtokjogi, földrajzi elhelyezkedését leíró geometriai és műszaki adatainak, ill. a földingatlanok használatát, értékmeghatározását leíró szöveges és és geometriai adatainak egységes, számítógéppel támogatott rendszerben való kezelését, továbbá ezen adatok közhiteles és aktuális formában való szolgáltatását - a nemzetgazdaságvalamennyi érintett szakterülete számára - jelenti.

Ingatlanvagyon

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartása, katasztere adatszolgáltatási kötelezettséggel. A 147/1992.(XI.6.) Korm. rendelet írja elő.

Ingatlannyilvántartás

Az ingatlanokhoz fűződő jogok és törvényes érdekek védelmében a valóságos állapotnak megfelelően tartalmazza az ország összes ingatlanának adatait, az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket. Egyes jogok az ingatlannyilvántartásba való bejegyzéssel keletkeznek. Az ingatlannyilvántartás az alapja a földeket érintő gazdasági és üzemi tervezésnek, a területren dezésnek, az üzemi földnyilvántartás vezetésének, a statisztikai adatgyűjtésnek, valamint egyes pénzügyi kötelezettségek megállapításának.

 

Interfész

Csatlakozópont vagy felület, amelyen keresztül hardverek, ill. szoftverek kommunikálni képesek.

 

KKN

Központi KözműNyilvántartó - az önkormányzat illetékes építésügyi hatósági részlege keretében vagy megbízása alapján működő szervezet, ami a település közműnyilvántartását vezeti.

 

Közhitelesség

Nyilvántartásokkal, pl. ingatlannyilvántartással kapcsolatosan felmerülő jelző. Olyan nyilvántartás, amit a közigazgatás intézményrendszere hitelesnek fogad el.

 

Közműadattár

Egy település közművesítési helyzetére, közműellátottságára vonatkozó, összesített műszaki adatokat, mutatókat tartalmazza.

 

Közműalaptérkép

A közműtérképek térképi alapja, ami az aktuális földmérési alaptérkép tartalmából, és a 3/1979. ÉVM sz. Utasítás 1.sz. melléklete által meghatározott közterületi többlettartalomból tevődik össze.

 

Közműhálózat

Vezetékekből kialakított, közszolgáltatást végző rendszer.

 

Közműnyilvántartás

Az egységes közműnyilvántartás a településeken levő közmű- és közműjellegű vezeték hálózatok térbeli és fontosabb műszaki adatainak országosan egységes rendszerben és egységes módszerrel történő rögzítése, és az adatok változásainak rendszeres átvezetése, azokról hitelt érdemlően adatok szolgáltatása. A közműnyilvántartás mindazokra a közművezetékekre kiterjed, amelyek közcélú közműszervezet, vagy más állami szerv/üzem/ kezelésében/üzemeltetésében/ vannak a településen.(1.sz. melléklet a 3/1979. ÉVM sz. utasításhoz)

 

Közműnyilvántartás

Mindazon térképek, vázlatok, változásjelentési és egyéb dokumentumok mellékletei gyűjteménye, ami a közműnyilvántartás elkészítéséhez, vezetéséhez és az adatszolgáltatáshoz szükségesek.

 

Közműtérkép

Összevontan tartalmazza egy település közmű- és közmű jellegű vezetékhálózatának, illetve azok tartozékainak vízszintes vetületi helyzetét. Napi szóhasználatban egyesített közműtérképnek is nevezik.

 

Közműszakág

A vezetékes közellátás egy-egy szakterülete (gázellátás, vízellátás stb.)

 

Közműüzemeltető

Valamely vezeték üzemeltetője, az az intézmény, amelynek kezelésében van az adott közműhálózat.

 

Közművezeték

Általánosságban, föld alatti, felszíni és föld feletti vezetékek, hálózati szerelvényeikkel és műtárgyaikkal.

 

Közterület

Az ingatlannyilvántartás helyrajziszám-mutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, továbbá a belterületi földrészleteknek az építmények közhasználatra átadott része (pl. út, park, építmény árkád alatti része).
Közlekedésre bárki által használható köztulajdonban levő terület. (Magyar Értelmező Szótár)
A TIR szemszögéből nézve közterületnek minősül minden olyan felület, amelyiknek grafikája a közműnyilvántartás és egyéb önkormányzati tevékenység térképi alapjául szolgál, noha az ingatlannyilvántartásban nem ilyen címen szerepel, és elsődlegesen nem közlekedésre szolgál (pl. árvízvédelmi töltés, temető).

 

Leíró adatok

Egy-egy speciális tevékenységhez szükséges szöveges információhalmaz, amit a térinformatikai rendszerben objektumokhoz fűzünk.

Leíró adatok minősége

Az adatnyerés alapjául szolgáló dokumentáció, vagy átvett adatállomány megbízhatóságától, hitelességétől, ill. az adatnyerési technológiától függő jellemző.

Leíró adatok teljessége

Az adott önkormányzati tevékenység ellátásának teljességéhez igazodó adatkör.

 

LIS

Land Information System = területi információs rendszer, a térinformatikai rendszerek egy alkalmazási esete.
A területi információs rendszer a döntéselőkészítés eszköze a jog, az igazgatás és a gazdaság területén, továbbá segédeszköz a területi tervezéshez és fejlesztéshez. Egyrészt olyan adatok együttese, amelyek egyadott régiónak a földre és a földfelszínre vonatkozó adatait tartalmazzák, másrészt olyan eljárások és módszerek összessége, amelyek ezen adatok rendszerezett gyűjtésére, aktualizálására, feldolgozására és átalakítására szolgálnak. A területi információs rendszer alapját - a tárolt adatok számára - egy egységes térbeli hivatkozási rendszer képezi, ami lehetővé teszi a rendszerben letárolt adatok kapcsolását más, térbeli hivatkozású - földfelszínre vonatkozó - adatokkal. (FIG Földmérők Nemzetközi Szövetsége)

Méretarány

viszony, valamely távolság síkkoordináta rendszerbe leképzett hossza vagy térképi hossza és a tényleges hossza között.

 

Menü(technika)

Feldolgozási technika, amelynek segítségével programok, vagy feldolgozási eljárások aktivizálhatók egy digitalizáló tábla, vagy képernyö kijelölt mezőin keresztül.

 

Metafájl

Az ún. grafikus magrendszer (GKS) képfájlját nevezzük metafájlnak, az angol elnevezése szerint.

 

Műtárgy

Olyan - épületnek nem minősíthető - építmény, ami meghatározott rendeltetéssel jött létre, pl. közművezeték tartozékok (oszlop, alagút, védőcső, akna).

 

Objektum

Esetünkben a TIR egy szakterülete digitális adatállományának, szabadon definiált egyede, elemek összefoglalásával, amelyhez geometriai és szakadatok rendelhetők.

 

Objektumorientált

A térinformatikai rendszerben a geometriai adatoknak magasfokú adatállomány struktúráltságú adatszerkezete, ami előre meghatározott elvek szerinti elemek és objektumok topológiai leírását és logikai kapcsolatait tartalmazza.

 

Plauzibilitás

Valószínűség, hihetőség.

 

Rajzi szervezésű

A térinformatikai rendszerben a geometriai adatoknak alacsonyfokú adatállomány strukturáltságú adatszerkezete, ami a geometriai elemek kapcsolatát csak a rajzi megjelenítéshez szükséges szinten tartalmazza.

 

Szakadatok

A térinformatikai rendszerben egyes elemekhez és objektumokhoz rendelhető alfanumerikus adatok (leíró, műszaki, méret stb.).

 

Szakági áttekintő

Szakáganként készülő áttekintő térképek, amelyek az adott vezetékhálózat helyszínrajzok rendszerét, nagyobb összefüggő területek ellátottságát mutatják.

 

Szakági részletes helyszínrajzok

Térképsorozat, ami egy adott szakág vezetékeinek, azok tartozékainak vízszintes vetületi helyzetét, ill. bemérési, kitűzési, műszaki és térbeli elhelyezkedésükre vonatkozó adatait tartalmazzák.

 

Szkenner

Olyan eszköz, amelynek segítségével egy képet, rajzot vagy térképet elektronikusan le tudunk tapogatni és a jeleket digitális formába át tudjuk alakítani.

 

Szoftver

A rendszer- és/vagy alkalmazási számítógépes programok együttese.

 

Tartozék

A közművezeték tartozéka a vezeték műtárgya (pl. oszlop, védőcső, akna stb.) és szerelvénye.

 

Térinformatikai rendszer

A TIR aspektusából nézve, térképi alapú információs rendszer. Általánosságban - térbeli hivatkozású információs rendszer.

 

Területfelhasználás

A város (község) igazgatási területét a jellemző rendeltetésnek megfelelő területfelhasználási kategóriákba (lakó-, üdülő-, intézmény-, ipar-, közlekedési-, zöld-, mezőgazdasági-, erdőgazdasági- és egyéb rendeltetésű terület) kell sorolni. (OÉSZ, 12/1980. ÉVM sz. rendelet)

 

TIR

Településirányítási Információs Rendszer. Egy település és vonzáskörzete vezetéséhez szükséges információk számítógépes tárolása, feldolgozása és megjelenítése egységes, térképi alapon nyugvó rendszerben, ami elősegíti az önkormányzat igazgatási, hatósági, üzemeltetői fejlesztési és egyéb feladatainak hatékony megoldását.

 

Vezetékszakasz

Egy vezeték két konkrétan meghatározott pontja közti része, amelynek teljes hosszában azonosak, vagy azonosnak tekinthetők a vezeték lényeges jellemzői.

 

Zöldfelület

Jellemzően növényzettel borított terület.

 

Zöld terület település

A települések mikroklímájának javítására, szerkezetének taglalására, a lakóinak felüdülésére szolgáló, nagyobbrészt növényzettel borított, közhasználatú terület.

 
Tartalom
<<< Előző fejezet              
  
 


©GIS Figyelő