71. FEJEZET: A NEMZETI TÉRINFORMATIKAI POLITIKA FEJLŐDÉSE (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

71. FEJEZET: A NEMZETI TÉRINFORMATIKAI POLITIKA FEJLŐDÉSE

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

71. Fejezet: A nemzeti térinformatikai politika fejlődése

Szerkesztette:

Magyar változat: Divényi Pál

A. Bevezetés

B. az alaphaelyzet

Az előzmények

Bizottsági munka célkitüzése,

Bizottsági munka tartalma,

Tagsági viszonyok,

Bizottsági szerepvállalás,

╔szak-Amerikai helyzetkép,

Más technológiákkal kapcsolatos viszony,

c. Ajánlások

Digitális térképészet

Digitális adatok

Adatállományok kapcsolatai

Oktatás, tréning

Kutatás és fejlesztés

Az állam szerepe

D. ┴ltalános megfogalmazások

E. Következtetések

F. Más államok hasonló tevékenysége

Nagybritannia Regionális Kutató Laboratóriumok

USA Földrajzi Információ és Analizis NemzetiKözpontja /NCGIA/

Hollandia

Franciaország

Szakirodalom

ELLEN╒RZ╒ Kérdések

71. Fejezet: A nemzeti térinformatikai politika fejlődése

Szerkesztette:

Magyar változat: Divényi Pál

A. Bevezetés

- A térinformatika interdiszciplinális terület

- automatizálás a földmérés és térképészet területén,

- automatizálás a közmüvek területén (AM/FM),

- elemzés és modellezés az erőforrás gazdálkodás és tervezés területén,

- digitális adatbázis iránti igény a marketing és a szállitás területén,

- a távérzékelés eredményeinek alkalmazása iránti igény,

- az ingatlannyilvántartás /telekkönyv/ automatizálásának és a többcélú kataszter létrehozásának igénye.

- A felsorolt területek mindegyikének megvan a maga intézményrendszere; vállalatok, állami szektor, intézetek, társulások, akadémiai /kutatási/ ágazat, stb.

- A korábban emlitett interdiszciplinaritás új struktúrák kialakitásához vezetett

- új konferenciák sorozata jött létre, pl. GIS/LIS, ACSM, Autocarto, Urisa, AAG, AM/FM International

- új struktúrák az állami szektorban, ágazatközi szervezetek létrehozása szövetségi és állami szinteken,

- új folyóiratok, periodikák, oktatási és kézikönyvek,tanfolyamok.

- Egy világos célkitüzésű nemzeti stratégia:

- meggyorsithatja az egyesülési folyamatot sebességét, pl. állami szervezetek átalakítását

- elkerülhetővé teszi a párhuzamosságokat, tévedéseket, hibás kezdeményezéseket

- több támogatást nyújthat a kutatás és fejlesztés számára,

- elősegitheti az oktatási és képzési programokat e területen,

- pl. USA erőfeszitései a többcélú kataszter létrehozására /ld. 54. Fejezet/, Nagybritannia, Chorley-jelentés szerepe /1987/

b. az alaphelyzet

Előzmények

- Ordnance Survey Review Committee beszámoló 1979-ben, a digitális technológia a térképészeti szolgálaton belül,

- House of Lords, Select Committee on Science and Technology vizsgálóbizottságot hozott létre, amely beszámolt 1984-ben, ez a GIS-technológia első elismerése

A bizottság feladata

- A környezetvédelmi miniszter számára két éven belül javaslatot kidolgozni a földrajzi információ kezelésének jövöjét, figyelembevéve az információs technológiákat és a piaci igényeket.

A bizottsági munka célja

- a "földrajzi információ" fogalmának meghatározása

- földi közvetlen és közvetett referencia adatok,

- ténylegesen: földtulajdon adatok, erőforrás adatok /földhasznositás, környezetvédelem/infrastruktúrális adatok /közmü, stb./ szociális és gazdasági adatok /egészségügy, statisztika/

- elkerülni az inkompatibilitást, a párhuzamosságokat, inkonzisztenciát, stb.

A bizottság összetétele:

- 11 tag, 65 % a magánszektorból /gyártó, közmű, kutatás, .stb./

- elnök: Lord Chorley, a Lordok Házának tagja

- konzultáció számos más bizottsággal.

A bizottság szerepe

- sok rendszer állt gyors fejlesztés alatt, amelyek adatforrás és szabványosítás tekintetében gyakran függetlenek voltak állami szervektől,

- az állam szerepvállalásának meghatározása, a térinformatikai tevékenység koordinálása,

- a technológia befogadását és fejlődését meghatározó tényezők

- a beruházás költségei (oktatás, kutatás és eszközök)

- az adatok változó hozzáférhetősége

- gyorsabb, rugalmasabb eszközök ki fejlesztésének igénye

Összehasonlitás Észak-Amerikával

- a bizottság megállapította, hogyNagybritannia jónéhány területen lemaradt az USA mögött,

- a gyakorlat és az ismeretek hiánya különösen kritikus,

- a technológiák nagy részét Észak-Amerikában fejlesztették ki

- Ezek a problémák ugyanolyan komolyak másutt, pl. Kelet-Európa országaiban.

Más technológiákhoz való viszony

- a GIS relative kis piaci szegmens,

- sok alapvető technológiai fejlesztés más területekről származik,

- pl. a perifériák fejlesztése nagyobb CAD- piacok számára történik,

- más technológiák kevésbé inovativak, kevesebb újraszervezést kivánnak.

Ajánlások

Digitális térképezés

- Nagybritanniában, az Ordnance Survey rendelkezik minden terméke feletti szerzői jogával és a nagyméretarányú térképezés területén is monopóliummal,

- az állam megköveteli az OS-től, hogy megtermelje a fenntartási költségeit,

- növekvő igény jelentkezik a közmüvek részéről a digitális alaptérképek iránt,

- a közmüvek által igényelt pontossági szint alatta volt az OS által igényel pontosságnak,

- a magánszféra képes volt, hogy alacsonyabb költséggel digitális adatot előállítani a közmüvek számára, mint az állami térképészet /OS/,

- az OS monopóliuma és szerzői joga /copyright/ a magánszektor nyomása alatt áll,

Az adatok elérhetősége

- az első részletes listát előállították a bizottság számára az állami földrajzi vonatkozású adatokról,

- nyilvánvalóvá vált, hogy az állami szektoron kivül nem kielégítő az adatokhoz való hozzáférés,

- mivel nem mindig reális kép alakult ki az adattulajdonlás kérdésében, s

- mivel az állami szabályozások nem tették lehetővé hogy az adatterjesztésből és -újrastruktúrálásból pénzügyi előnyök származzanak.

Adatállományok összekapcsolása

- nehéz, mivel pl. a változó adatgyűjtési körzetek miatt az egyes megfelelő egységek inkompatibilis statisztikára épülnek,

- nehéz, mivel a geográfiai adatok jelentős része inkompatibilis, inkonzisztens és nagy a duplikált termék előállitás ezen a területen,

- az adatállományok összekapcsolhatóságának igényeis vezetett az un. Chorley bizottság tevékenységéhez,

- a bizottság ajánlása között szerepel az egységes geográfiai referenciarendszer maximális használata

- postai kód alkalmazásának kiterjesztése a statisztikaminden területének feldolgozására,

- további fejlesztésre van szükség az adatátviteli szabványok területén.

Oktatás és tréning

- demonstrációs projektek inditása,

- oktatási és gyakorlati tanfolyamok terjesztése, új oktatási tantervek, nagyobb szerep az üzleti oktatásban

Kutatás és fejlesztés

- általában, a bizottsági jelentés nem technikaijellegű akadályokról beszél a térinformatika befogadásában

- a K + F jelentősége nagy mind az alap-, mind azalkalmazott kutatások területén,

- különös jelentősége van a szakértői rendszerek kialakitásában, ahol az emberi tudás és tapasztalat ölt testet a kialakitott rendszerszabályokban,

- hatékonyabb eszközök fejlesztése szükséges a térinformatikai információk megbizhatóságának becslésére

Az állam szerepe

- Az állam a legnagyobb térinformatikai adatszolgáltató ésfelhasználó is egyben,

- kötelezettségvállalásának mértéke kritikus tényezője a FIR fejlődésének

- Az állam potenciális szerepe az alábbi területeken nyilvánulhat meg;

- szabványok fejlesztése és megvalósitása,

- jogi szabályozás biztositása pl. a szerzői jog és más területeken,

- oktatási programok támogatása

- kutatás és fejlesztés támogatása,

- az adathozzáférés növelése,

- a bizottsághoz beérkezett javaslatok közül sok sürgette egy állami szervezet létrehozását a térinformatikai koordinációra

- a bizottság egy GIS-központ létrehozását javasolta a következő feladatokra:

- technológiai fejlesztés támogatása,

- tanácsadás a nemzeti GIS-politika kialakitására,

- felhasználók részére fórum biztositása.

D. Általános megállapÍtások

- a közös érdekek érvényesitésére szükségeessé vált egy új tudományág kialakítása

- a térkép használhatóságának növekedése a digitális átalakitással, de a nagy mennyiségű nem-térképi adat hozzáférhetősége is javul

- kis területek földrajzi adatai fontosak a területi tervezésben, de az állam fontos feladata, hogy az ilyen adatok kezelésében, a privátszféra ellenében,

- nem célszerű minden geometriai-földrajzi adatot egy nagyobb nemzeti archivumban összegyüjteni, az állam szerepe inkább a kompatibilitás, nyilvántartás, az adathozzáférés biztositása,

- a térinformatikai technológia mind jobban elterjed és nemzetközi méretekben is,

- 1979 óta az angol kormányzat erős nyomás fejt ki az adatgyüjtő szervezetek felé az önfenntartás

E. Következtetések

- a legfontosabb technikai ajánlásokat - postai kód, digitális alaptérkép előállítása stb. - a kormány elutasította

- az állam ugyancsak visszautasította a GIS-központ felállitásának gondolatát, illetve annak állami létrehozását /NBr/, mivel jelenleg nem akar újabb szervezeti változtatást.

- több, nem müszaki jellegű ajánlást elfogadott és egyéb állam szervezetek figyelmébe,

- a törvényi háttér újrastruktúrálását, amely azadatok könyebb hozzáférését biztositja,

- a bizottsági ülések hatása, a beszámoló publicitása gyakran nagyobb hatású volt, mint az ajánlásoké,

- hasonló gyakorlatot lehetne követni más országban is

F. Más államok hasonló tevékenysége

különböző államok különböző módon közelitettek a térinformatika általános kérdésköréhez,

- a GIS-szempontok országról-országra változnak a következők szerint:

- prioritások megfogalmazása a térinformatikában,

- a támogatás mértéke,

- állami/intézményi háttér,

- a magánszféra résztvételi szabályzat

- prioritások

- alap- és alkalmazott kutatások egymáshoz viszonyított aránya

Más országok nemzeti tevékenysége ezen a területen:

- NBr. Regionális Kutató Laboratóriumok

- Chorley-beszámoló elött már létrejött a Gazdaságiés Szociális Kutató Bizottság ajánlására.

-a szervezet feladata alap- és alkalmazotttérinformatikai kutatás, oktatás, adatszerviz-tevékenység, és általában a térinformatika használatának, elterjedésének elősegitése,

USA Nemzeti Központ a Geográfiai Információ ésAnalizis számára / NCGIA /

- A Nemzeti Tudományos Alap /NSF/ támogatásával müködik,

- alapkutatások a GIS területén, professzionális térinformatikai képzés és továbbképzés,

Hollandia

- kutatási konzorcium, melyet négy éven át támogatott a Holland Tudományos Tanács,

- térinformatikai oktatás és kutatás helyszinei; egyetemek /Utrecht, Delft, Wageningen/ ITC /Enschede/

Franciaország

- Geográfiai Egyesülés Montpelier-ben, 49 kutató csoport szakmai müködésének koordinálása a térinformatika területén,

Magyarország

- térinformatikai oktatás /BME, ELTE, FFFK/, térinformatikai kutatás és rendszerek, /FÖMI, MH TÁTI, FKI, BM, önkormányzatok, stb./ térinformatikai koordináció és szabványositó /OMFB, MSZH/

irodalom

Department of Environment, 1987. Handling GeographicInformation, Her Majesty,s Office, London,The full Chorley report.

Lord Chorley, 1988, Some reflections on the handling ofgeographical information, International Journalof GIS, 2:3-1O.

Rhind, D., Mounsay, H., The Chorley Committee, Proceedingsof the third Symp. of Spatial Data Handling

Shepherd és tsai, 1989, The ESRC,s Regional Research Laboratories, an Alternative Approach to NCGIA?Autocarto 9, Sydney, Australia

ellenörző kérdések

Vita folytatható az alábbi témakörökben;

1 Az állam szerepvállalásaa térinformatika területén.

2. Az állami térképészet és földmérés szerepvállalása a térinformatika területén.

3. Szükséges-e állami bizottság/ok/ felállitásaa térinformatika koordinálására és szabványositására?

4. Mi a véleménye, hol tart ma a magyarországi térinformatikai helyzet és annak állami szerepvállalása?

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő