6. FEJEZET - MINTAVÉTEL (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

6. FEJEZET - MINTAVÉTEL

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

6. Fejezet - Mintavétel

Szerkesztette: Charles Parson, Bemidji State University és Timothy Nyerges, University of Washington

Magyar változat: Mezősi Gábor, József Attila Tudományegyetem, Szeged

A. BEVEZETÉS

B. A VALÓSÁG LEÍRÁSA

Állandó változás

C. TÉRBELI ADATOK

Hely

Tulajdonságok

Idő

D. MINTAVÉTEL

Mérési skálák

1. nominális

2. ordinális (sorrendi)

3. intervallum

4. arány

E. ADATFORRÁSOK

Elsődleges adatgyűjtés

Másodlagos adatforrások

F. SZABVÁNYOK

Több helyen előálló közös adatok

Hivatali szabványok

G. HIBÁK ÉS PONTOSSÁG

Adatforrási hibák

Határok

Osztályozási hibák

Adatfelvételi hibák

Pontossági szabványok

IRODALOM

ELLENőRZő KÉRDÉSEK

 

MEGJEGYZÉSEK

Ez a fejezet az adatszerzéssel foglakozik azt vizsgálva, hogy a valós világ végtelen komplexitását hogyan lehet diszkretizálni és mintavételezni.

 

6. Fejezet - Mintavétel

Szerkesztette: Charles Parson, Bemidji State University és Timothy Nyerges, University of Washington

Magyar változat: Mezősi Gábor, József Attila Tudományegyetem, Szeged

A. BEVEZETÉS

- a világ végtelenül komplex

- a térbeli adatbázisok tartalma a világ sajátos képét jeleníti meg

- a felhasználó a valós világot az adatbázis szűrőjén keresztül látja

- az adatbázisban tárolt adatoknak, mintáknak a világot olyan teljesen és pontosan kell bemutatniuk, amennyire lehet

- az adatbázisok tartalmának relevánsnak kell lennie a következőkre

- az adott téma és jellemzői

- a vizsgált időintervallum

- a vizsgált terület

- ez a fejezet a mintavétel technikáit, illetve ezek pontosságát és szabványait vizsgálja

B. A valóság ábrázolása

- az adatbázis a diszkrét objektumok digitális ábrázolása

- a térképen bemutatott objektumokat, jelenségeket (pl. tavak, magassági pontok, szintvonalak) diszkrétnek tekinthetjük

- így a térképek tartalmát adatbázisba foglalhatjuk úgy, hogy a térképi jellemzőket az adatbázis elemeinek feleltetjük meg

- a térképen ábrázolt jellemzők egy része képzeletbeli, a valós világban nem létezik

- a szintvonalak a valóságban nem léteznek; a házak és a tavak valós objektumok

- a térbeli adatbázisba tartalma:

- a valós objektumok digitális formái, pl. házak

- a mesterséges térképi jelek ill. jellemzők digitális formái (pl. szintvonalak)

- az adatbázis építésekor létrehozott mesterséges objektumok pl. pixelek

Folyamatos változás

- néhány jellemző mindenütt létezik és változása folyamatos a Föld felszínén

- pl. magasság, léghőmérséklet és légnyomás, természetes növényzet vagy talajtípus

- ezeket a változásokat a következőképpen tudjuk meghatározni:

- méréseket végezve a kiválasztott pontokon, pl. meteorológiai állomáson

- keresztszelvények felvételével

- a terület foltokra, vagy zónákra osztásával feltételezve, hogy a változás állandónak tekinthető minden egyes zónán belül pl. talajtérképezés

- szintvonal rajzolással pl. topográfiai térképezés

- ezen módszerek mindegyike egy diszkrét objektumot eredményez

- az objektumok minden esetben pontok, vonalak vagy területek

- a raszter elképzelhető úgy, mint:

- a pontszerű mintának egy olyan speciális esete, ahol a pontok szabályosan helyezkednek el

- a zónáknak egy olyan speciális esete, ahol a zónák mind egyenlő méretűek

- mindegyik módszer közelítő, a valós kapcsolatoknak csak egy töredékét fedi le

- a pontszerű mintánál hiányzik a pontok közötti kapcsolat

- keresztszelvényeknél nincs adat a szelvények között

- a zónák azt sugallják, hogy a változás a határoknál éles, és a zónán belül nincs változás

- a szintvonalak közötti változásokat nem ismerjük

- számos módszert használnak az egyes eljárások tökéletesítésére

- pl. zónákra:

- a térképi határokat elmosódottnak (fuzzy) tekintik éles vonalak helyett

- a zónákat mint keverékeket írják le, s nem mint egyes osztályokat pl. 7O% "A" talajtípus, 3O% "B" talajtípus

C. Térbeli adatok

- a valós világ jelenségeit három "módon" figyelhetjük meg: térbelileg, időbelileg és tematikusan

- a térbeli mód a helyről-helyre történő változással foglalkozik

- az időbeli mód az időről-időre történő változással foglalkozik

- a tematikus mód egyik jellemzőről a másik jellemzőre történő változással foglalkozik (egyik tematikus szinttől a másikig)

- a világ minden mérhető vagy leírható tulajdonsága besorolható a három mód -tér, idő, téma- valamelyikébe

- kimerítő leírást mindhárom módról adni nem lehetséges

- ha a valós világ jelenségeit megfigyeljük, az egyik módot "rögzítjük", a másikat "ellenőrzött" körülmények között változtatjuk és a harmadikat "mérjük" (Sinton, 1978)

- pl. népszámlálásnál rögzítjük az időt (pl.1990), ellenőrizzük a helyet, felhasználva a választási területeket (körzeteket), és mérjük a tematikus oldalt, mint pl. az autóval rendelkezők %-os arányát

- ha a földrajzot (értsd teret) lerögzítjük, az időt változtatva úgynevezett longitudinális adatokhoz jutunk (idősorok)

- az időt lerögzítve és a földrajzot változtatva térbeli keresztmetszetet adó adatokhoz jutunk

- az adatbázisban tárolt információ módjára hat a megoldandó probléma típusa

Hely

- az információ térbeli módját rendszerint helynek nevezik

Tulajdonság

- a tulajdonságok az objektumok különböző jellemzőinek meghatározásával a tematikus módba tartoznak

- az objektumok tulajdonságait bemutató táblát attributum táblának nevezik

- minden objektum megfelel a táblázat egy sorának

- minden tulajdonság, vagy tematikus sajátosság megfelel a táblázat egy oszlopának

- igy a táblázat a tematikus módot és néhány térbeli módot ábrázol

Idő

- az időbeliség (időbeli mód) több úton is elérhető

- annak az időbeli intervallumnak a megadásával, amely alatt az objektum létezik

- az információ egy meghatározott időpontban történő beszerzésével

- az odjektum mozgásának részletezésével

- attól függően, hogy az időbeliséget hogyan értük el, azt egy egyszerű attributum-tábla tartalmazhatja, vagy ugyanannak az objektumnak az idő függvényében előálló attributum-tábla sorozata mutathatja

D. Mintavétel

A mérés skálái

- a numerikus értékeket nominális, ordinális (sorrendi), intervallum és arány skálák szerint lehet definiálni

- fontos felismerni, hogy a GIS adatai milyen skálájúak, minthogy ez meghatározza az adatokkal kapcsolatos matematikai műveletek fajtáit

1. Nominális

- a nominális skálán a számok csupán az azonosítás megállapítására valók

- pl. a telefonszám csak a készülék egyértelmű azonosítását jelenti

- a versenyben a rajtszámok, amelyet a személyek azonosítására használnak, nominális skálájúak

- ezek az azonosító számok a verseny kimenetelét illetően nem jeleznek semmilyen sorrendet vagy relatív értéket

2. Ordinális (sorrendi)

- az ordinális skálán a számok csak a sorrend megállapítására valók

- a 962824-es telefonszám semmivel sem több, mint a 961849, így a telefonszámok nem ordinálisak

- a versenyen minden versenyző végső helyezése, azaz 1., 2., 3. hely, ordinális skálájú

- noha mi nem tudjuk, mekkora az időkülönbség az egyes versenyzők között

3. Intervallum skála

- az intervallum skálán a számok közötti eltérés (intervallum) a lényeges, de a számskálának nem kell 0'ról indulni

- a kivonásnak van értelme, de az osztásnak nincs

- pl. azt lehet mondani, hogy a 200 Co 100 Co-kal melegebb, mint a 100 Co, így a Co hőmérsékletek itt intervallum skálájúak, de a 200 Co nem kétszer olyan meleg, mint a 100 Co

- pl. nincs értelme azt mondani, hogy 9680244 telefonszám 62195-tel több, mint 9618049-es, így a telefonszámok nem mérhetők intervallum skálán

- a versenyben intervallum skálán mérhető a versenyzők időeredménye

- ha a versenyzők 9:10-re, 9:20-ra és 9:25-re végeznek, akkor az 1 versenyző 10 perccel a 2-es előtt végez és a különbség az 1 és a 2 között kétszer akkora, mint a 2 és 3 közötti

- bár a verseny 9:10-re befejeződik, nem lesz vége kétszer olyan gyorsan mint amelyik 18:20-kor ér véget

4. Arányskála

- az arányskálán a mérésnek van egy abszolút 0 értéke, és a számok közti különbségnek van jelentősége

- az osztásnak van értelme

- pl. van értelme azt mondani, hogy egy 50 kg-os személy fele olyan nehéz, mint a 100 kg-os, így a kg-ban mért súly arányskálájú

- a súly 0 pontja abszolút, de a Celsius skála 0 pontja nem

- versenyünkben az első helyezett 2:30, a második 2:40, a 450. befutó 5 óra alatt teljesítette a versenyt

- a 450.-nek kétszer olyan hosszú idő kellett, mint az első helyezettnek (5/2.5=2)

- bár ezek a megkülönböztetések fontosak, nem mindig világosan definiáltak

- a magasság intervallum- vagy arányskálájú?, a 2000 láb magas hegy kétszer olyan magas-e, mint az 1000 láb magas, ha egy 750 láb magasságú völgypontból nézzük?

- a GIS alkalmazásokban használt földrajzi adatok legtöbb típusa nominális vagy ordinális skálájú

- az értékek osztályok sorrendjeit fejezik ki, vagy azok megkülönböztető azonosítását, de ritkán intervallum- vagy arányskálájúak

- így nem lehet:

- összeszorozni a 2-es számú talajtípust a 3-as számúval és 6-os típusút kapni

- elosztani a beépített területeket a város nagyságrendjével és értelmezhető számot kapni

- kivonni az 1 alkalmassági osztályt a 4 alkalmassági osztályból és valamilyen hármat kapni

- ezzel szemben megtehető:

- elosztani a népességet a területtel (mindkettő arányskála) és népsűrűséget kapni

- kivonni egy A pont magasságát egy B pont magasságából és magasságkülönbséget kapni

Többszörös ábrázolás

- az adatmodell alapvető fontosságú a földrajzi adatok digitális adatbázisban való szerepeltetéséhez

- különböző adatmodellek vannak

- ugyanaz a jelenség különbözőképpen ábrázolható különböző skálán és különböző pontossági szinttel

- így ugyanannak a földrajzi jelenségnek többszörös ábrázolása lehetséges

- nehéz az egyik ábrázolást a másikká átalakítani

- pl. kis méretarányúról (1:250.000) nagy méretarányúra (1:10.000)

- gyakori az olyan adatbázis, amelyben ugyanaz a jelenség többszörösen ábrázolt

- ez pazarló, de az elkerülését biztosító technikák még gyengén fejlettek

E. Adatforrások

Elsődleges adatgyűjtés

- a térbeli adatbázis néhány adata közvetlenül mérhető

- pl. terepi mintavétel vagy távérzékelés

- a mintavétel sűrűsége meghatározza az adatok felbontását

- pl. az óránként vett adatok óránkénti változás regisztrálására jók, de hiba rövidebb idejű változások jellemzésére használni

- pl. az 1 km sűrűséggel vett mintát hiba az 1 km-nél kisebb felbontású változások jellemzésére használni

- a mintavételt úgy kell megtervezni, hogy a valóságban jelenlévő változásokat reprezentálja

-pl. a helyhez kötött mintákat úgy kell kijelölni, hogy minden jellemző helyet érintsünk

-pl. az időbeli mintákat úgy kell megtervezni, hogy a változás minden lehetséges idejét tartalmazzák

- a mintavételnek számos megközelítése ismert:

- véletlenszerű (random) mintavétel, a minden helyen vagy időben azonos valószínűségű választás

- a módszeres mintavételnél egy szabálynak megfelelően választunk, pl. kilométerenként, de a szabály kibővíthető, hogy az elemzési eredményekben ne legyen különbség, azaz az eredmények hasonlóak, mintha véletlenszerűen vettük volna a mintákat

- egyes mintavételeknél a kutatók ismerik azokat az okokat, ami miatt a valóság jelentősen különböző részhalmazokat tartalmaz és a mintákat úgy kell venni, hogy adekvátan jellemezzék azokat

- pl. tudjuk, hogy a terület egyik részén sokkal tagoltabb a domborzat, így ott a megfelelő bemutatáshoz sokkal sűrűbb mintavétel szükséges

Másodlagos adatforrások

- néhány adat meglévő térképekből, táblázatokból vagy más adatbázisból is beszerezhető

- ezek a másodlagos források

- fontos az adatokról kiegészítő információt is szerezni:

- az adatgyűjtés és szerkesztés módjáról

- a kódolási sémáról, ill. a műszer pontosságáról

- sajnos ilyen információk gyakran nem állnak rendelkezésünkre

- az adatbázis felhasználója nem tudhatja, hogyan gyűjtötték az adatokat és milyen eljárásoknak vetették alá őket az adatbázisba kerülés előtt

- ez gyakran téves interpretációhoz és a pontosság hamis képzetéhez vezethet

F. Szabványok

- a szabványok az egységességet biztosítják

- egy adatsoron belül

- adatsorok között

- pl. egységes információ a fák típusairól az adatbázis egészében jobb tűzvédelmi módszerek használatát teszi lehetővé, vagy jobban ellenőrizhető a rovarok elszaporodása

- az adatfelvételnek mindig szabványos módon kell történnie, ami biztosítja az információ legszélesebb körű felhasználhatóságát

Több helyen előálló közös adatok

- nem ritka, hogy olykor három ügynökség (cég) is ugyanazt az adatbázist állítja elő látszólag ugyanazzal az információval

- pl. egy tervező cég készíthet erdőtípusokat bemutató területhasznosítási térképet; az erdőgazdaságért felelős minisztérium ugyancsak elkészítheti az erdők térképét, végül az állatvédelemért felelős valamelyik intézmény szintén készíthet az állatok tartózkodási helyét bemutató térképet, amely tartalmazza a mező- és erdőtípusokat

- mindegyik digitalizálhatja a maga erdőkategóriáit különböző GIS rendszerekben, különböző szabályok alapján, különböző módon definiálva az osztályokat és az erdőborítást

- ez elvesztegetett idő és pénz

- a többször előforduló információ kiegészítő értéket adhat

- a más információ-ellátókkal pl. a közlekedési szférával kialakított közös adatfelvételi alapformák sokkal piacképesebbé tehetik az adatbázist

Hivatali szabványok

- állami hivatalok és cégek bizonyos környezeti adatokra szabványokat állítottak fel

- az USA Geológiai Szolgálata a területhasznosításra, közlekedésre és hidrogeográfiára szabványokat állított fel, amit széles körben használnak

- az USA Talajvédelmi Szolgálata szintén több szabványt dolgozott ki

- az erdőleltárak- és kataszterek nem szabványosítottak az USA-ban (Magyarországon igen), az erdőkkel kapcsolatos vizsgálatokra különböző rendszerek használhatók

- a 69. Fejezetben a GIS szabványokat részletesebben tárgyaljuk

G. Hiba és pontosság

- ezt a témát a 45. és 46. Fejezetben részletesebben ismerteti

- majdnem egyetemes tendencia a hibák szem elől tévesztése, ha az adatok digitális formában vannak

- hibák:

- bekerülnek az adatbázisba, mert az eredeti források is hibásak voltak (forráshiba)

- az adatfelvétel vagy tárolás alatt keletkeznek (eljárási hiba)

- akkor jelennek meg, ha az adatokat a számítógépből hívjuk le

- akkor keletkeznek, ha a különböző adatszinteket kombináljuk

- forráshibák

- nagyon gyakoriak a nem térképezett forrásadatoknál, mint pl. kutak helye

- okozhatja a légifelvételek téves interpretálása

- gyakran jelentkeznek, ha az alaptérkép nem megbízható

- egy nem régi minnesotai kísérletnél a közlekedési minisztérium egy híd helyét az USGS közlekedési adataiból vette át, ami azt eredményezte, hogy hidak sem az utak alatt, sem a vizek fölött nem voltak, bár azok nyilvánvalóan a folyók fölött vezetnek

- amíg ezeket a fenti módon össze nem hasonlították, feltehető volt, hogy mindkét adatsor helyileg elfogadható

- a GIS fedvény-kezelő képessége felfedheti a korábban rejtett hibákat

Határok

- a talajtípusok határai a valóságban sávok, átmeneti zónák, de ezek a térképen 0.5 mm-nél vékonyabb vonalakkal vannak jelezve

- a tavak széles területen fluktuálnak, mégis állandó, éles határral jelöljük őket

Osztályozási hibák

- gyakori, mikor a táblázatos adatokat térképi formára változtatjuk

- az egyszerű gépelési hiba addig amíg grafikusan meg nem jelenik, láthatatlan marad

- ártéri talajok jelennek meg a hegytetőkön

- a hibás interpretáció miatt legelő jelenik meg a mocsár helyén

- komplexebb osztályozási hibák származhatnak az eredeti adatfelvételt szolgáló mintavételi stratégiáknak köszönhetően

- az erdők osztályozása általában néhány, véletlenszerűen kiválasztott fa alapján történik, amelyekkel nagy területeket írnak le

- lehet, hogy van információ, amely dokumentálja a mintavételi technika hibáját, bár ilyen információt ritkán tartalmaz a GIS adatbázis

Adatfelvételi hibák

- manuális adatbevitel más jellegű hibákat idézhet elő

- a szem-kéz koordinációja adatbevivőnként és azon belül is időről időre változhat

- az adatbevitel fárasztó munka - nehéz ugyanazt a minőséget hosszabb időtávon fenntartani

Pontossági szabványok

- sok cég állított fel a földrajzi adatokra vonatkozóan pontossági szabványt

- ezek leggyakrabban az objektum helyének pontosságára vonatkoznak és nem a tulajdonságok pontosságával kapcsolatosak

- a helyzeti pontosság szabványait már többnyire a forrásanyag méretaránya eldönti

- a természeti adatokra az 1:25.000 méretarány adta pontosság a szokásos cél

- ennél a méretaránynál 0.5 mm vonalvastagság = 12 m-rel a felszínen

- az USGS domborzati információi digitális formában jelenleg 1:100.000-es méretarányban érhetők el (Magyarországon is forgalomban van 1:50.000, 1:100.000 és 1:1.000.000 ma digitális térkép)

- itt 0.5 mm vonalvastagság = a valóság 50 m-ével

- a nagyobb pontosság jobb forrásanyagot igényel

- a pluszköltségeket indokolja-e a vizsgálat tárgya?

- a pontossági szabványok meghatározásánál figyelemmel kell lenni mind az információ értékére, mind az adatgyűjtés költségére

IRODALOM

Berry, B.J.L. and A.M. Baker, 1968. "Geographic sampling". In B.J.L. Berry and D.F. Marble, editors, Spatial Analysis. Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ, 91-100. A classic paper on sampling geographical distributions.

Hopkins, Lewis D., 1977, "Methods for generating land suitability maps: A comparative evaluation," AIP Journal October 1977:386-400. An excellent discussion of the different measurement scales is given in an appendix.

Sinton, D., 1978. "The inherent structure of information as a constraint to analysis: mapped thematic data as a case study", Harvard Papers on Geographic Information Systems, Vol. 7, G. Dutton (ed.), Addison Wesley, Reading, MA. A classic paper on the relationships between the database and reality.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Vegyünk egy mintatérképet, amely néhány ritkán előforduló jelenséget ábrázol és fejtsük ki, melyek azok a tényezők, amelyek a mintavételi folyamatra hatnak. Jó példa lehet a viharkárok térképe, vagy a ritka növények lajstroma.

2. Topográfiai térképet használva elemezzük azokat a módokat, amelyekkel a térkép tartalma és kivitelezése hat a felhasználó valóságszemléletére.

3. Tekintsük át a pontossággal kapcsolatos információkat, amelyek a különböző méretarányú és típusú térképekről rendelkezésünkre állnak illetve az adatbázisokról ha megtudhatók.

4. A globális helymeghatározási rendszer (GPS) hamarosan közel méter pontosságban tudja megadni helyzetünket, nem több mint 1 perc alatt, amelyhez mindössze egy kb. 1 kg-os hordozható vevő szükséges. Ez lényegesen pontosabb, mint az USA-ban használatos legjobb (1:24.000 ma) általános alaptérkép. Fejtsük ki milyen hatású lehet ez a rendszer a térképkészítőkre és felhasználókra.

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő