58. FEJEZET: ELHELYEZÉS ÉS HOZZÁRENDELÉS HÁLÓZATOKBAN (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

58. FEJEZET: ELHELYEZÉS ÉS HOZZÁRENDELÉS HÁLÓZATOKBAN

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

58. Fejezet: ELHELYEZÉS ÉS HOZZÁRENDELÉS HÁLÓZATOKBAN

Magyar változat: Sárközi András (BME Általános Geodéziai Tanszék)

A. BEVEZETÉS

Hálózati problémák

Elhelyezési és hozzárendelési feladatok

Célkitűzések

Alkalmazások

B. PÉLDA - OLAJkiTERMELÉSi HULLADÉKok ELHELYEZÉse

Szennyvízelhelyezés

Elhelyezési lehetőségek

Az elhelyezési-hozzárendelési probléma

C. KÖLTSÉGEK

A csövek költsége

Szállí tási költség

Az elhelyezendő kút költsége

D. FIR IMPLEMENTÁLÁS

E. ELHELYEZéS-HOZZárendelés ELEMZő MODUL

Érzékenység elemzés

Problémák a csomópont-összeköttetés modellel

IRODALOM

ellenőrző KéRDésEK

 

MEGJEGYZÉSEK

58. Fejezet: ELHELYEZÉS ÉS HOZZÁRENDELÉS HÁLÓZATOKBAN

Magyar változat: Sárközi András (BME Általános Geodéziai Tanszék)

A. BEVEZETÉS

Hálózati problémák

- egy hálózat digitálisan csomópontokkal (elágazásokkal) és a csomópontok közötti összeköttetésekkel (kapcsolatokkal) í rható le

- közönséges hálózatok pl.: a városi utcahálózat, a repülési útvonalak, vasútvonalak

- a FIR alkalmas eszköz hálózati információk tárolására

- a hálózatok vizsgálata során számos analitikus problémát sikerült megoldani, pld.:

- a "legrövidebb út problémája" - algoritmusai segí tségével meghatározható a hálózatban a legrövidebb út adott kiinduló és rendeltetési pont esetén

- az "utazó ügynök problémája" - algoritmusai a legrövidebb utat adják meg a hálózatban abban az esetben, ha nemcsak a kiinduló és a végpont adott, hanem rajtuk kí vül még több rendeltetési helyet is fel kell keresni a hálózatban

- a "szállí tási probléma" megoldása olyan szállí tási terv készí tése több termelő és felhasználó között, amely esetén a szálltási költség minimális

- a "közlekedés beosztás problémája" arra a kérdésre ad megoldást, hogy adott útvonalak és adott járatszám esetén útvonalanként hány járműre van szükség.

- ezek közül néhányat pld. a legrövidebb út problémáját beépí tették FIR termékekbe is pld. az ARC/INFO NETWORK vagy a Caliper TRANSCAD moduljába

- mások mint önálló program csomagok kapcsolhatók a FIR-hez

- a FIR biztosí tja a bevitelt, kivitelt, megjelení tést ‚és az egyszerű elemző függvényeket

- az önálló program csomag tartalmazza a probléma megoldására szolgáló algoritmust

- ez a fejezet a hálózati problémákat egy példa segí tségével vizsgálja

Elhelyezési-hozzárendelési feladatok

- olyan szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak, melyek térbelileg megoszló igényt elé-gí tenek ki

- a szolgáltatás iránti igény nagyszámú, erősen szétszórt helyen jelenik meg

- a szolgáltatást lehetetlen mindenütt biztosí tani

- pl. minden háztartásnak szüksége van fűszerre, de nem lehet minden háztartás mellett egy fűszerüzletet nyitni

- gazdaságossági okokból (optimális üzletnagyság) a szolgáltatást néhány központi telephelyről kell nyújtani

- néha a telephelyek száma előre ismert, pld. a McDonalds x városban három éttermet kíván telepíteni

- más esetekben a telephelyek optimális száma is részét képezi a megoldásnak

- a probléma két eleme:

1. Elhelyezés

- hová kell elhelyezni a szolgáltató létesítményeket (mennyit és milyen kapacitásút)

2. Hozzárendelés

- az igény melyik részhalmazát fogják kielégí teni az egyes telephelyek (bevásárló körzet, szolgáltató körzet)

Célkitűzések

- fontos összetevők:

- a létesítmények működtetésére fordított költségek - építési és működési költ-ségeket is tartalmaznak, melyek - függetlenek is lehetnek a választott helytől

- az oda- és visszautazáso költségeit - a szolgáltatás jellegétől függően - vagy a fogyasztó vagy a szolgáltató viseli

- a szolgáltatás minősége

- pl. fontos a tűzoltó szolgáltatás biztosításánál, és erősen függ a tűzoltóság válaszidejétől

- a különböző célkitűzéseknek az elhelyezési-hozzárendelési probléma különböző változatai felelnek meg

Alkalmazások

- kiskereskedelem - üzletek, éttermek elhelyezése

- vészhelyzetben szolgáltató intézmények - mentők, tűzoltóság

- iskolák

- áruházak

- kormányszervek helyi hivatalai

- pihenési létesítmények - nyilvános strandok

 

B. PéLDA - OLAJKITERMELéSi HULLADéKok ELHELYEZéSE

 

- ez a példa mind az elhelyezésre, mind hozzárendelésre vonatkozik, és egyben bemutatja a hálózati modell felhasználását

- Petrolia, az 1850-es évek óta termelő ontarioi olajmaző hulladék elhelyezési problémáit tárgyalja

- az olajkitermelés során nagy mennyiségű folyékony halmazállapotú hulladék keletkezik

- a hulladék folyadék mennyisége nő, ahogy a terület lebányászottsága fokozódik

- a hulladék folyadék vagy szennyvíz igen sós, rossz szagú

- a szennyvíz mennyisége elérheti a kitermelt mennyiség 90-97%-át, míg az olaj csak 3-10%-ot tesz ki

- az olajmezőn 14 aktív kitermelő dolgozik

- minden kitermelő 30 kutat működtethet

- minden kitermelő üzemeltet egy olajgyűjtő berendezést, melybe csőveken szállítják a kitermelő valamennyi kútjából felhozott teljes folyadék mennyiséget

- az olajat és a meddőt minden kitermelő a saját olajgyűjtő berendezésében vélasztja szét, egyszerű gravitációs szeparálással

- az olajat teherautóval szállítják a finomítóba

A hulladék folyadékok elhelyezése

- a kitermelés során meddőnek bizonyuló folyadékok elhelyezését az egyéni kitermelők végzik

- néhány ma is használt módszer nem felel meg a vidék környezetvédelmi szabványainak

- a hulladékvíz mezőkre, vagy felszíni vízfolyásokba folyhat

- jobb elhelyezési módszerre van tehát szükség

- az egyetlen hatékony elhelyezési módszer, ha az olajtermelő réteg alatti geológiai képződménybe pumpálják e folyadékot

- az egyéb módszerek igen költségesek vagy nem praktikusak, pld. tisztítás fordított ozmózissal, vagy felszíni tárolókból való elpárologtatással

Elhelyezési lehetőségek

- az alábbi megoldások közül lehet választani

1. központi gyűjtő és elhelyező létesítmény

- legkisebb beruházási költség

- legnagyobb szállítási költség

2. minden kitermelő saját elhelyezőt létesít

- legnagyobb beruházási költség

- minimális szállítási költség

3. közbülső megoldás: részben közösen használt létesítmények

Az elhelyezési-hozzárendelési feladat

- helyezzünk el egy vagy több központi létesítményt, és rendeljük úgy hozzájuk a kitermelőket, hogy a beruházási és szállítási költségek összege minimális legyen

- a folyadékszállítás két alternatívája a teherautó és a csővezeték

- tételezük fel, hogy a szállítás mindkét módszerrel azonos hálózat mentén történik

C. KöLTSéGEK

kiosztandó: Hulladék folyadék elhelyezési tanulmány (2 lap)

Csővezeték költségek

- a vezetékért fizetni kell egész várható élettartamára, amihez még a folyadék szivattyúzási költsége járul

Teherautó költségek

- fizetni kell a tároló tartályokért, melyek kapacitás tervezésénél figyelemmel kell lenni a téli késésekre, a rakodási és szállítási költségekre, valamint a becsült menetidőre

Az elhelyező kutak költsége

- magában foglalja a kutak létesítését és a szivattyúk üzemeltetését

- a képződmények porozitása változó, s így fennáll annak a veszélye, hogy rossz helyen fúrják a kutat

- egy új kút költsége 50 - 75,000 $

- a siker valószínűsége 60/80 %

- a folyadék nehéz szénhidrogéneket / viaszokat / is tartalmaz, melyek lerakódva a kút, falára bizonyos idő elteltével elzárják a kutat

- a magas savtartalom miatt a csövek erősen korrodeálódnak

D.FIR IMPLEMENTáLáS

- az adatszerkezet leírja

- az úthálózatot és az út jogokat - a teherautók/csővezetékek lehetséges út-/nyomvonalait

- az összeköttetéseket - hosszúság attribútumokkal

- csomópontokat - kitermelt térfogat attribútumokkal / a csomópontok között szerepelnek a kitermelők telephelyei és a potenciális kútak helyei

- a FIR adatbázisa a csomópontokkal, kapcsolatokkal és a hozzájuk tartozó attribútumokkal ellátja

- az adatbeviteli funkciókat (szerkesztés)

- az adatmegjelenítést - grafikát, rajzolást

- a földrajzi adatok tárolását

- az elemző modult továbbítandó adatokkal

- az elemző modul a FIR adatbázisával kölcsönhatásban

- átveszi a FIR-ből a csomópontokat és összeköttetéseket

- végrehajtja az elemzést és az eredményeket közvetlenül a felhasználónak közli

- nagyszámú heurisztikus módszert alkalmaz a probléma optimális megoldására

- lehetővé teszi, hogy a felhasználó elérje a FIR megjelenítő-elemző függvényeit

- a FIR adatbázissal a fentiek szerint támogatott elemző modul lényegében egy olyan primitív térbeli döntés támogató rendszernek (TDTR) tekinthető, mely a térbeli elemzés ezen specifikus, fejlett formájához lett alakítva

- a térbeli döntés támogató rendszerről bővebben lsd. az 59. Fejezetet

E. eLHELYEZéS/HOZZárendeléS ELEMZő MODUL

Érzékenység elemzése

- sok paraméter értéke bizonytalan

- pld. a csövek beruházási költségei, a csövek és a kutak élettartama

- fontos ismerni a bizonytalanságok hatását az eredményekre

- pld., milyen hatással lesz az eredményekre, ha megkétszerezödik a csővezetékek költsége?

- az érzékenység elemzésében egyidejüleg mindig egy paraméter értékét változtatják, hogy megállapítsák hatását az eredményre

- az első sor minden esetben a d változatnak megfelelő értékeket tartalmazza (amikor a kút a kitermelő telephely‚n van)

- a következő sorok a paraméter változásának hatását adják meg

- pld. növekvő csőhálózati költség nagyobb létesítmény számot eredményez

Az összeköttetés-csomópont modell probléméi

- néhány hálózatot használó térbeli döntés nem jól működnek szabványos összeköttetés-csomópont modellel

- elképzelhető, hogy az események vagy létesítmények nem csak a kereszteződésekben találhatók, hanem a hálózat tetszőleges pontján

- azaz szükséges, hogy az összekötő szakaszok mentén is lehessen helyeket kijelölni

- ez a következő módokon valósítható meg:

- az összeköttetés mentén a csomóponttól mért távolságot kell figyelembe venni

- azaz ez a hálózat nem csomópontok és összeköttetések együttese, hanem egy olyan cimzőrendszer, mely az összeköttetés számát és a távolságot használja

- az összekötő szakaszt kettétörve és az adott helyen egy új csomópontot beiktatva

- pld. ezt a módszert dinamikus szegmentálásnak nevezik, ha a törés csak ideiglenes

IRODALOM

Ghosh, A. - RUSHTON, G. 1987. Spatial Analysis and Location-Allocation Models, Van Nostrand, Reinhold, New York.( Az elhelyezés-hozzárendelés módszerek sok alkalmazását tartalmazza.

Golden, B. L. - Bodin, L. 1986. "Microcomputer-based vehicle routing and scheduling software", Computers and Operations Research 13:277/85. (Áttekinti a hálózat elemző modulok mikroszámítógépre való alkalmasságát.)

Goodchild, M. F. - Donnan, J.A. 1987. "Optimum location of liquid waste disposal facilities: formation fluid in the Petrolia, Ontario oilfield", in Chatterji, M. (Szerk.) Hazardous Materials Disposal( Siting and Management, Gower, Aldershot, UK, pp 263/73.

ellenőrző KéRDéSEK

1. Értékeljük a Petrolia tanulmányt, mint egy objektív tudományos technika alkalmazási példáját. Milyen szempontokból volt a módszertan önkényes? Mely részeit volna nehezebb megvédeni a bíróságon és mely részeit volna könnyebb?

2. A Petrolia tanulmányt úgy mutattuk be, mint a döntéshozó folyamat egy elszigetelt lépcsőfokát. Vitassuk meg az ilyen tanulmányok eredményeinek realizálásával kapcsolatos kérdéseket, és azokat a lehetőségeket, ahogyan a modelleket és a kapcsolódó FIR-t be lehet építeni a megvalósítási folyamatba.

3. Milyen funkciókra van szüksége a FIR-nek, hogy eljátszhassa a fejezetben körvonalazott szerepet? Mely funkciók volnának fontosak, hogy a megoldás a politikai folyamat során "eladható" legyen, valamint arra, hogy új szempontok megjelenésére a megoldás módosítható legyen?

 

CSŐVEZETÉK KÖLTSÉG

Fizetni kell a csővezetékért figyelembevéve a várható élettartamát, valamint a hulladékfolyadék szivattyúzási költségeit.

A - csővezeték költsége ($/m); D0 - távolság (m); B - a csővezeték élettartama (év); C - szivattyúzási költség ($/év)

Hulladék folyadék elhelyezési terv költségei

KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE

Fizetni kell a szállító kocsikért, a be- és kiszivattyúzásért, és a megbecsült vezetési időért.

E - a kocsik felhasználási ideje napokban; V0 a szállítandó hulladék folyadék mennyisége; Q - a teherautó költségei; P - a teherauto sebessége; D - a tarólás költsége; F - a tárolási időtartama, H - a betöltés, szivattyúzás ideje, G - a tehetautó kapacitása

 

1. Megtalálja a legrövidebb utat a hálózaton belül a pontok között (FIR függvény is lehetne)

2. Meghatározza és módosítja a modell paramétereit (pld. a csővezeték és teherautó költségegyenletek komponenseit)

3. A legrövidebb utat és paramétereit használja minden változatban a szállítási költségek számítására

4. Optimális megoldást keres, felhasználva a bővítés, a csökkentés és a cserélés heurisztikus módszereit

bővítés - létesítmények nélkül kezdi a számítást, majd minden következő lépésben arra a helyre helyez létesítményt, amely a legtöbb javulást idézi elő a célfüggvényben

csökkentés - a kiinduláskor minden csomóponton van létesítmény, ezután minden lépésben azt a létesítményt hagyja el, amelyik a legjobban rontja el a célfüggvényt

cserélés - megpróbálja javítani a célfüggvényt a létesítmények egyik csomópontról a másikra való áthelyezésével

5. Kiértékeli a megoldásokat‚ és megjeleníti az eredményeket

 

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő