55. FEJEZET: AUTOMATIZÁLT TÉRKÉPEZÉS ÉS KÖZMŰIGAZGATÁS (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

55. FEJEZET: AUTOMATIZÁLT TÉRKÉPEZÉS ÉS KÖZMŰIGAZGATÁS

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

55. Fejezet: automatizált térképezés és közműigazgatás

Szerkesztette: Ferguson, W. (Ferguson Cartotech, San Antonio)

Magyar változat: Mihály Szabolcs (FÖMI, Budapest)

A. Bevezetés

B. Az automatizált térképezés

Az automatizált térképezés lehetőségei

Az automatizált térképezés hiányosságai

C. közműrendszerek

Közműrendszerek szolgáltatásai

Közműrendszerek hiányosságai

d. Am/fm

AM/FM példák

Az AM/FM rendszerek haszna

E. az am/fm rendszerek tulajdonságai

Funkcionalitás

Nemzetközi szervezetek

F: példa: egy vÍzszolgáltatási körzet esete

Az alapok

A rendszer fejlesztése

A rendszer konfigurációja

Térképi termékek

Alkalmazásfejlesztések

IRODALOM

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

55. Fejezet: automatizált térképezés és közműigazgatás

Szerkesztette: Ferguson, W. (Ferguson Cartotech, San Antonio)

Magyar változat: Mihály Szabolcs (FÖMI, Budapest)

a. bevezetés

- A közműrendszerek a legjelentősebb hatású és a legjobban szervezett térinformatikai alkalmazások közé tartoznak.

- A közszolgáltatói társaságoknak egy jelentős hányadát érinti (telefon, áramszolgáltatás, gázszolgáltatás).

- Ezen a területen a projektek általában nagy volumenűek, anyagilag jól megalapozottak és kulcsszerepet töltenek be a közmű működésében.

- A gyűjtőnév, amelyet az érintett szervezetek használnak: AM/FM, automatizált térképezési és közműrendszerek.

- Az AM/FM-t elsősorban az alkalmazási környezet definiálja: közművek, városi szolgáltatások.

- Az AM/FM egy információkezelési eszköz - az adatokat csak napi döntésekhez használják, nem analitikai eszközül:

- pl. a belőle származó információkat a karbantartó személyzet a közműmeghibásodások helyének meghatározására és a kijavítás céljaira használják

- a rendszer segítségével tervrajzokat nyomtatnak és azokat a helyszínre küldik

- Az AM/FM két eszköz integrálásából származik:

- automatizált térképezéssel térképek készülnek

- a közműigazgatás és -nyilvántartás biztosítja a digitális adatbázist

- ezeket az AM/FM egybekapcsolja,a közművek térinformatikai szintű elérését biztosítva.

b. automatizált térképezés

- Az automatizált térképezés a különféle információs rétegek felügyeletével egyetlen adatbázisból biztosítja sokféle output elkészítését

- pl. a rétegek ki-bekapcsolásával - pl. az utcai világítás térképe, vagy az elektromos táphálózat térképe állítható elő ugyanabból az adatbázisból.

Az automatizált térképezés lehetőségei

- Az automatizált térképezés egyik nagy előnye a térképek jobb karbantartása

- hatékonysága a hagyományosnak 2-10-szerese

- a térképek fizikai vagy tartalmi állapotának romlása nem okoz problémát, mert azt szükség esetén ismételten elő lehet állítani.

- A központosított felügyelet sok haszonnal jár a nagyobb szervezetekben

- a papírdokumentumok központi, digitális adattárral helyettesíthetők

- lehet másolatokat készíteni és terjeszteni, ha az szükséges.

- A számítógépesítés könnyebb, ugyanakkor szabályozottabb hozzáférést tesz lehetővé.

Az automatizált térképezés hiányosságai

- Csak grafikus outputot ad, nem teszi lehetővé a lekérdezést

- pl. nem nyerhetők ki az objektumok attributumai

- vagy pl. az objektumok nem érhetők el attributumaik alapján.

- Az objektumok topológiailag nincsenek összekapcsolva, ezért nem végezhetők bonyolultabb hálózati elemzések.

- A térképi információt nem lehet összekapcsolni más adatokkal.

c. közműrendszerek

Közműrendszerek szolgáltatásai

- A szervezetek különféle közműveinek számítógépesített felügyeletét és nyilvántartását biztosítja

- lehetővé teszi az információk rendezését, karbantartását és azokról jelentés készítését:

- pl. a közművonal töréspontjaira vonatkozó információk szolgáltatása céljából

- pl. információ az üzembehelyezés időpontjáról

- a jelentéskészítés nagyon sok változata lehetséges.

- Karbantartja a közműhálózatok adatait digitális formában, lehetővé téve a mérnöki tervezést, a táblázatos és numerikus hálózati elemzéseket.

A közműrendszerek hiányosságai

- Nincsenek térképi szolgáltatásai.

- Csak alfanumerikus outputot képes készíteni.

- Az adatok térképi alapon történő elérését nem biztosítja.

- Nem készíthetők az adatokat térben bemutató jelentések, térképek.

d. am/fm

- Az automatizált térképezés és a közműnyilvántartás kombinációja

- a térbeli információk egy új ablakot nyitnak a közműadatbázisra

- az információ térképi pontra mutatással előhívható

- Az AM/FM két hagyományos koncepció igen sikeres összeházasítása.

AM/FM példák

- Oszlopok vagy közműobjektumok helyének kijelölése utcai cím alapján.

- Listát készít az utcai világításról - pl. kielégíti-e az adott övezetben előírt szabványokat?

- Előírt méretarányú térkép készítése elektromos vezetékek áramköreiről, vagy tápvezetékeiről.

- Folyamatos vagyonleltár.

- Adózási célú listák készítése.

Az AM/FM rendszerek haszna

- Csökkenti az információ karbantartásának költségeit.

- Nincs papírtérkép, amely megrongálódhatna, elveszhetne.

- Az adat könnyebben hozzáférhető, nagyobb az adatbiztonság.

- Az integrálás kedvezően befolyásolja a szervezeti hátteret.

- A szervezeti egységek együttmőködnek, mert közös adatbázist használnak.

- Csökken a szervezeti egységek közötti duplikáció.

- Az információk konzisztenciája a szervezeti egységek között biztosított.

- Új jelentések és listák állíthatók elő.

E. Az AM/FM RENDSZEREK TULAJDONSÁGAI

- Méretarány:

- 1:1.000, 1:2.000 méretarányú térképek szükségesek.

- Az általános rendszertervezéshez esetleg a közműhálózatokról kisméretarányú áttekintő térképek szükségesek (pl. 1:1.000.000, 1:100.000).

- Adatforrások:

- Az adatgyűjtés a hálózat kiépítésekor és karbantartásakor történik, alaptérképeken tett feljegyzések és mérési vázlatok alapján.

- Adatminőség:

- Fontos szempont, különösen pl. földalatti közműveknél.

- számos városi közmű akár 100 évesnél is öregebb, ezért a korabeli feljegyzések hiányozhatnak.

Funkcionalitás

- Az AM/FM megköveteli a térinformatikai adatbáziskezelést.

- az adatbázis maradhat központi gépen, szerveren,

- a térképi adatok kezelése, elérése és karbantartása helyi munkaállomásokról történhet,

- a nem-térképi jellegű adatokra a gyakori tranzakció jellemző, valamint az, hogy a hozzáférés számos munkaállomásról történhet

- a térképi adatok bevitele külön grafikus munkaállomáson történik.

- Adatbeviteli segédlet.

- háttérként az alaptérkép szolgál, amelyen a digitalizálandó közmű elemek és más térbeli információk találhatók,

- a digitalizálás a háttérként szolgáló, raszter alapú képernyő térképen történhet szkenneléssel,

- ugyanakkor maga az alaptérkép nem kerül be az adatbázisba.

- Az AM/FM piacon megjelenő eladók egy része azt állítja, hogy

- az AM/FM alkalmazások valójában FIR rendszerek, mivel az információkhoz való hozzáférést térképi alapon biztosítják,

- az elemzési és modellezési funkcióval rendelkező rendszereket helyesebb "térbeli elemző rendszer"-nek nevezni.

Az AM/FM nemzetközi szervezetei

- USA-beli források az AM/FM International szervezetet emelik ki, amelyet Colorado államban alapítottak az AM/FM támogatására.

- Sok tagszervezete van, nem csak az USA-ból, hanem a világ minden tájáról.

- A tagszervezetek típusai: települések és régiók önkormányzatai, közmű üzemeltetők és tervező vállalatok, hardver és szoftver szállítók, földmérési és térképészeti szervezetek, egyetemek, főiskolák, kutató intézetek és üzletemberek.

F. PÉLDA: EGY VÍZSZOLGÁLTATÁSI KÖRZET ESETE

Az alapok

- Az USA-ban Kalifornia Állam Riverside megye u.n. Keleti Vízszolgáltatási Körzete (angol nevéből rövidítve: EMWD) mezőgazdasági és kommunális vizet szolgáltat, biztosítja a szennyvízelvezetést és a víztisztítást a mintegy 534 négyzet mérföldnyi (1.383 km2) területű, 250 ezer lakosú térség számára.

- A térségre a vegyes földhasználat a jellemző: gyorsan növekvő városi és elővárosi övezetek, de vannak farmok, hegyvidékek és sivatagok is.

- A mintegy 50 ezer háztartási vízfogyasztót számláló térség számára a vízellátási források a Colorado folyó, a Kalifornia Vízvezeték Rendszer és a mintegy 54 helyi víznyerő kút.

- A szennyvízelvezetést igénybevevő 33.600 ügyfél kiszolgálása 5 regionális szennyvíztisztító telep segítségével történik, amelyekben együttesen naponta 24 millió gallon (109 millió liter) szennyvízet szűrnek meg.

- A rendszer éves költségvetése 60 millió $.

- A térségre gyors fejlődés jellemző.

- A szolgáltatási térségben a lakosok 2010-ben várható számát 0.6-1 millióra becsülik.

- A fogyasztók száma várhatóan megháromszorozódik.

- Az alkalmazottak létszám 340-ről 800-ra nő.

- Ez a rendkivül gyors növekedés megnehezítette a vállalatok számára a szolgáltatási térképek aktualizálását és az új szolgáltatások bevezetéséhez szükséges tervek készítését.

A rendszer fejlesztése

- Eleinte az automatizálást az ösztönözte, hogy az automatizált térképkészítés a térképek készenléti és aktualizálási problémáinak gyors felszámolásával kecsegtetett.

- Természetesen, tervezés közben több egyéb igények és a mérnöki alkalmazások is befolyásolták a rendszer kialakítását.

- A térség AM/FM rendszerének a célja a következő:

- rövid távon, a közművek térképezése és nyilvántartásba vétele a gyorsan növő térségekben,

- hosszú távon, a tervezés és a csatorna- és vízhálózat kivitelezés segítése céljából a különféle elemzési módszerek alkalmazása.

A rendszer konfigurációja

- Egy szakértő bevonásával az EMWD tervet készített az Intergraph hardverére és szoftverére alapozott, korszerő AM/FM rendszer megvalósítására.

Térképi termékek:

- A rendszer kezdeti célja a térképkészítés volt. ami kritikus tényezője a rendszer sikerességének.

Alkalmazásfejlesztések

- A nemrég megjelent "Facilities Master Plains" kiadvány olyan számítógépi programokat jelöl meg ill. javasol alkalmazásra, amelyek az új közműhálózatok építésének és működtetésének hosszútávú tervezéséhez szükséges mérnöki elemzések végrehajtását is szolgálják.

- Ezért a rendszert úgy tervezték, hogy az biztosítsa az információk tárolását és gyors elérését, valamint csatorna- és vízfolyási modelleknek a meglévő programok segítségével történő elemzését.

- Az AM/FM adatbázis kialakításakor a tervezők olyan kiegészítő attributumok bevonását is javasolták, amelyek az elemzéseket végző modellekhez kellenek.

- A hosszútávú közmű tervezés tekintetében a rendszer felkészült a következőkre:

- olyan térbeli elemzésekre képes, amelyek lehetővé teszik a jövőben szükséges erőforrásoknak és az azokra vonatkozó követelményeknek a becslését demográfiai és közgazdasági adatok alapján,

- olyan eszközként szolgál, amely segíti a kivitelezések szervezését, a gépészeti és elektromos tervrajzok készítését.

- A tervezők arról is gondoskodtak, hogy a rendszer végső állapotában támogassa a topográfiai adatok beépítését számos, már előre ismert alkalmazási területen, mint pl.

- a vízműhálózatok elemzésénél,

- a talajvizek modellezésénél,

- a vízfolyási és vízszint adatok valós idejű továbbításához szükséges rádiótelemetriai eszközök helyének kijelölésénél.

- A térképeket és a digitális adatokat szokványos jelentések és tájékoztató anyagok egészítik ki, leltárt és vagyon összesítőket biztosítva a Megyei Adófelügyelőség számára.

- Az ügyfélszolgálat a rendszert fogyasztói mérőeszközök leolvasására, a fogyasztók részére számla készítésére, közmő elemek helyének meghatározására, valamint egyéb lekérdezésekre is használni fogja.

IRODALOM

1. Core Curriculum alapforrások:

Az AM/FM bevezetésére vonatkozóan sok példát találhatunk az AM/FM International szakanyagaiban, beleértve az évenkénti konferenciák gyűjteményét és a The Scribe ipari újságot is.

Wagner, M.W., 1989: "The Eastern Municipal Water District AM/FM/GIS project", Proceedings, Conference XII, AM/FM International, New Orleans, April 1989, pp. 526-541. (A cikk részletesen leírja az itt áttekintett EMWD rendszer megtervezését és beiktatási tervét.)

2. Magyar forrás-kiegészítések:

Remetey F.G., Fekete J., Márkus B., Mihály Sz., Szabó Sz.: A térinformatika és alkalmazása. OMFB tanulmány. No.9-9102, Budapest, 1992. május.

"Térinformatika" magyar szakfolyóirat. 1990-től évente 6 alkalommal jelenik meg. Kiadó: Hungis Alapítvány (Főszerkesztő: Szabó Szilárd), Budapest.

"A II. Országos Térinformatikai Konferencia" gyűjteményes kötete. Szolnok, 1992. X. 15-16.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Hasonlítsa össze és állítsa egymással szembe az AM/FM és az erőforrás nyilvántartás alkalmazási területeit és azokat a rendszereket, amelyeket ezek kiszolgálására fejlesztettek ki.

2. A raszter-alapú rendszerek, mint pl. az IDRISI, miért nem alkalmasak az AM/FM céljaira?

3. Vizsgáljon meg rendszeres nemzetközi és/vagy hazai térinformatikai összejövetelekről készült győjteményes kiadványokat (pl. az EGIS európai térinformatikai szimpóziumok, a szolnoki térinformatikai találkozó, a budapesti ALGIS'91 és GIS/LIS'93 anyagait). Állapítsa meg, hogy milyen arányban szerepelnek AM/FM kérdések. Tapasztal-e közeledést az AM/FM és más GIS rendszerek között?

 

(Forrás: AM/FM International)

LEHETŐSÉGEK

Számítógépes rajzolás és térképezés

Kép vagy grafikák

Termék előállítás

Adatok karbantartása

Központi felügyelet és vezérlés

Hitelesség

 

HIÁNYOSSÁGOK

Korlátozott információ tartalom

Nincs lekérdezési lehetőség

Nincsenek modellezési eszközei

Nincsenek elemzési eszközei

Adatok importja és exportja manuális

Karbantartási munkák átfedődése

 

(Forrás: AM/FM International)

LEHETŐSÉGEK

Hagyományos adatbázis alkalmazások

Vagyontárgyak nyilvántartása

Jelentések és tájékoztatók előállítása

Leltár karbantartása

Közmű modellezés

Lekérdezési lehetőségek

 

HIÁNYOSSÁGOK

Nincs grafikája

Nincs térbeli összerendelés

Nincs térképi kapcsolódási lehetőség

A térbeli szerkezet nehezen interpretálható

 

LEHETSÉGEK

Információ nyilvántartás és kezelés

Inteligens térképezés

Mérnöki elemzések

Közmű és leltári adatok karbantartása

Adatbázis (grafikus és nem-grafikus)

Hálózati modellezés

Grafikus termékek el_állítása

 

ELŐNYÖK

Információ karbantartás költségét csökkenti

Fizikai térkép meghibásodás nincs

Nincsenek elveszíthető térképek

Műveleteket integrálja

Új lehetőségeket biztosít

Szervezést folyamatossá teszi

 

AM/FM rendszer konfiguráció az EMWD-nél

(Forrás: Wagner M.W., 1989: "The Eastern Municipal Water District AM/FM/GIS Project", Proceedings, Conference XII, AM/FM International, New Orleans)

LEGEND = Jelmagyarázat

Digitizer = digitalizáló

Workstation = munkaállomás

Graphic Query Terminal (PC) = Grafikus lekérdező PC terminál

Communications Processor = kommunikációs processzor

Tape Drive = szalagegység

Line Printer = nyomtató

Oakland Street Office = "Oakland Street"-en működő Hivatal

PLANNING DIVISION = Terv Osztály

DESIGN DIVISION = Tervezési Osztály

MAPS AND RECORDS DIVISION = Térképészeti és Adattári Osztály

Laser Printer = lézer nyomtató

Electrostatic Plotter = elektrosztatikus rajzoló

San Jacinto Street Office = a "San Jacinto Street"-en működő Hivatal

ELECTRICAL SECTION = Elektromos hálózat Csoportja

WATER SECTION = Vízhálózati Csoport

DISTRIBUTION AND CONSTRUCTION DIVISION = Elosztási és Építési Osztály

COLLECTION SYSTEM DIVISION = Adatgyűjtési rendszerek Osztálya

DATA PROCESSING DIVISION = Adatfeldolgozási Osztály

 

Vízszolgáltatás - 1": 100' (kb. 1: 1.200)

Csatorna szolgáltatás - 1": 100' (kb. 1: 1.200)

Vízműépítési rajzok - 1":1000' (kb. 1:12.000)

Csatornamű építési rajzok - 1":1000' (kb. 1:12.000)

Vízszolgáltatás - 1":1000' (kb. 1:12.000)

Csatorna szolgáltatás - 1":1000' (kb. 1:12.000)

Csatorna aknák - 1":1000' (kb. 1:12.000)

A fővonalak aknái - 1":1000' (kb. 1:12.000)

Az aknák adatai - 1": 20' (kb. 1: 240)

Légaknák - 1":400' (1:4.800) - 1":2000' (kb. 1:24.000)

Akna összekötő lapok - nem jellemző

Tűzcsapok - 1":1000' (kb. 1:12.000)

Útirány térképek - 1":1000' (kb. 1:12.000)

Térképnyilvántartó áttekintő lap - 1":8000' (kb. 1:96.000)

Szigetelt teszt konnektorok - 1":8000' (kb. 1:96.000)

Nyomási zónák - 1":8000' (kb. 1:96.000)

Javítási körzetek - 1":8000' (kb. 1:96.000)

Koordinátaháló jelkulcsok - 1":8000' (kb. 1:96.000)

Körzethatárok - 1":8000' (kb. 1:96.000)

Kísérleti vonalak - 1":8000' (kb. 1:96.000)

Megye zónák - 1":8000' (kb. 1:96.000)

A körzet falainak térképe - 1":8000' (kb. 1:96.000)

 

A fenti méretarányok csupán közelítőek!!!

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő