51. FEJEZET: A FIR ALKALMAZÁSI TERÜLETEI (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

51. FEJEZET: A FIR ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

51. Fejezet: a fir alkalmazási területei

Szerkesztette: David Cowen (University of South Carolina) és Warren Ferguson, (Ferguson Cartothek)

Magyar változat: Kertész Ádám (MTA FKI)

A. Bevezetés

Funkcionális osztályozás

A FIR mint döntéstámogató eszköz

A FIR tevékenységek fő csoportjai

B. Térképészet

Számítógépek a térképészetben

Szervezetek

Adaptáció

C. Földmérés és műszaki tudományok

A legújabb technológiai fejlődés

Az alkalmazási terület jellemvonásai

Szervezetek

D. Távérzékelés

Az alkalmazásterület jellegzetességei

Szervezetek

E. Tudományos kutatás

A statisztikai programokhoz való hasonlóság

Az alkalmazásterület jellemvonásai

Szervezetek

Irodalom

Ellenőrző kérdések

 

Megjegyzések

Ez az összeállítás egy 6 részből álló fejezet kezdete, amely a FIR különböző alkalmazásainak széles spektrumát tekinti át. Megkíséreltünk valamennyi olyan területről példát hozni, ahol ma FIR-t alkalmaznak. Előfordulhat, hogy a hallgatók érdeklődése, illetve igénye az itt következő részek átrendezését, bizonyos részek kiemelését, esetleg egy nagyobb rész módosítását teszi szükségessé.

51. Fejezet: a fir alkalmazási területei

Szerkesztette: David Cowen (University of South Carolina and Warren Ferguson, Ferguson Cartothek)

Magyar változat: Kertész Ádám (MTA FKI)

 

A. BEVEZETÉS

 

- A FIR technológia, adatszerkezet és a FIR analitikai műveletei fokozatosan és széles skálán épülnek be a menedzsment és a döntéshozatali tevékenység.

- Számos FIR alkalmazási példa található a különböző szakfolyóiratokban. Mind társadalomtudományi, mind pedig természettudományi konferenciák programján a FIR alkalmazások gyakori előadástémák.

- Ahhoz, hogy megismerjük a FIR alkalmazási lehetőségeinek teljes sorozatát, az alkalmazások sokaságának logikus módon történő jellemzése szükséges. Így elérhető, hogy a módszertani megközelítések és az alkalmazásterületek igényei közötti hasonlóságok és különbségek vizsgálhatók legyenek.

- Az igények körének megismerése döntő jelentőségű azok számára, akik a FIR terjesztésével és menedzsmentjével fognak foglalkozni.

 

Funkcionális osztályozás

 

- A FIR alkalmazások egyik osztályozási módja a rendszerek funkcionális jellemzői alapján való osztályozás.

- Egy ilyen szempontú osztályozásnál a következőket kell figyelembe venni:

1. Az adatok jellemzői, úgymint:

- témák

- a szükséges pontosság

- adatmodell

2. FIR funkciók

-a lehetséges FIR funkciók mely körére épül a szóban forgó alkalmazás?

- pl. cím hozzárendelés (megcímkézés-adress matching), fedvények (rétegek) egymásra helyezése

3. Produktumok

- pl. az adott alkalmazás megengedi-e a lekérdezéseket, készíthetők-e vele egyszeri video térképek és/vagy hardcopie térképek?

 

- Egy ilyen, a fenti jellemzőkön alapuló osztályozás könnyen zavarossá válhat, mivel a FIR egy olyan flexibilis eszköz, amelynek nagy ereje az a képessége, hogy integrálni tudja az adatokat, a funkciókat és az outputot.

 

FIR mint döntéstámogató eszköz

 

- A FIR osztályozásának egy másik módja azon döntések alapján való osztályozás, amelyeket a FIR támogat

- a FIR jó néhány definíciója a FIR döntéshozatalban betöltött szerepét emeli ki

- a döntéstámogatás fontos FIR célkitűzés. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy:

- a döntések lehetnek nagy horderejűek (pl. mely külföldi segély projektek anyagi támogatását korlátozzuk?) illetve kisebb jelentőségüek ( merre forduljunka következő útkereszteződésnél?)

- nagy horderejű döntések kivételével nehéz megállapítani, hogy mikor használtunk FIR-t a döntéshozatalhoz

- A döntéstámogatás jó alapot ad a FIR definiálására, nem alkalmas viszont az alkalmazások közötti különbségtételre, mivel gyakran ugyanazt a FIR rendszert alkalmazzák különböző döntések esetén is.

 

A FIR tevékenységek főbb csoportjai:

 

- A FIR-t felhasználók köre durva közelítéssel néhány csoportba osztható: menedzserek, tudományos kutatók és szűkebb értelemben vett FIR szakemberek, akik mind térbeli információkkal dolgoznak.

- mindegyik csoport más-más képzési és "kultúrális" alapokkal rendelkezik

- mindegyiknek megvannak a szakmai társaságai, kiadványai, folyóiratai, konferenciái és tradíciói

- ennek eredményeként mindegyik csoport a felmerülő problémákat sajátos módon közelíti meg

 

- a különböző csoportok közötti együttműködés közös társasági tagságok, közös konferenciák, továbbá védnökségi szervezetek formájában valósul meg

- ezek a csoportok, vagy "kultúrák" az alkalmazásterületek jellemzésének egy további alapját képezhetik

- A FIR tevékenységek főbb csoportjai az alábbiak:

 

1. "Érett", hosszabb idő óta kifejlesztett technológiák, amelyek a FIR-szel kölcsönkapcsolatban vannak, közös technológiájuk révén és azáltal, hogy a FIR-hez adatokat szolgáltatnak:

- földmérés és mérnöki tevékenység

- térképészet

- távérzékelés

2. Menedzsment és döntéselőkészítés

- erőforrás nyilvántartás és menedzsment

- várostervezés (Városi Információs Rendszerek)

- földhivatali nyilvántartás az adózás és tulajdon ellenőrzése érdekében (Land Information Systems)

- közműnyilvántartás (AM/FM)

- marketing és kiskereskedelmi tervezés

- járművek útvonala és menetrendje (forgalomszervezés)

 

3. Tudományos és kutatási tevékenység egyetemeken és állami kutató-intézetekben, laboratóriumokban

- ez és a következő 5 fejezet áttekinti a FIR tevékenység fenti csoportjait és rámutat az azok közötti különbségekre, illetve hasonlóságokra

- ez a fejezet az "érett" technológiák és a FIR közötti kapcsolatok gyors áttekintésével kezdődik és a tudománynak a FIR-ben való szerepének taglalásával fejeződik be.

B. TÉRKÉPÉSZET

 

- e témakörben a FIR két alkalmazási területe:

1. a térképkészítési eljárás automatizálása

2. új térképek előállítása az adatfeldolgozás, adatelemzés eredményeként

- a 2. közelebb áll a FIR koncepciójához, bár mindkettő hasonló technológiát használ

Számítógépek a térképeszetben

 

- a 60-as évek elején jelentek meg a térképkészítési folyamat automatizálására irányuló első próbálkozások

- az automatizálás legnagyobb előnye a szerkesztés megkönnyítése

- az objektumokat mozgatni tudjuk a digitális térképen anélkül, hogy azt újra kellene rajzolni

- viszonylag könnyűa méretarány és a vetület megváltoztatása

- Az automatizált térképezés és a FIR közötti különbséget gyakran hangsúlyozzák

- a térképezés az objektumok helyzetének, valamint néhány, nem grafikus adat ismeretét igényli

- a FIR az objektumok helyzetének, tulajdonságainak és az objektumok közötti kapcsolatoknak az ismeretét igényli

- innen származik a "kartográfiai" és "topológiai" adatbázisok közötti különbségtétel

- az "analitikus" kartográfia a térképezett adatok elemzését is jelenti

- sok közös vonása van a FIR analízis egyes területeivel

- a térképészet döntő szerepet játszik a FIR sikerében

- a kinyomtatott térkép mint végtermék szolgáltatja a szerkesztés alapelveit

- hogyan biztosítható a térkép könnyű olvashatósága és interpretációja?

- lásd a 17. és a 49. Fejezeteket

- a térkép mögött a szakértelem több évszázados fejlődése áll: a földrajzi adatok összeszerkesztése, feldolgozása és megjelenítése tekintetében

- általános az a vélemény, hogy a digitális technológiára való áttérés

- elkerülhetetlen

- az új technikák forradalmasítani fogják a térképészetet

Szervezetek

 

- a legtöbb országban mind professzionális, mind tudományos jellegű szervezetek léteznek

- ICA (International Cartographic Association)

- jól kidolgozott gyakorló és oktató programok, folyóiratok, folyamatos kutatás

Adaptáció

 

- a digitális technológia a térképkészítés folyamatának csaknem minden pontján alkalmazható

- a "desktop mapping" fogalma az automatikus kartográfia egy formájának hozzáférhetőségét hangsúlyozza, ahhoz hasonlóan, ahogy a szövegszerkesztők a "desktop publishing"-hoz vezettek

 

C. FÖLDMÉRÉSi ÉS MÉRNÖKI ALKALMAZÁSOK

 

- a földmérés a földfelszíni objektumok helymeghatározásával (mérésével) foglalkozik, különös tekintettel a tulajdoni határokra

- mind a 3 dimenzió fontos - a függőleges, ugyanúgy mint a vízszintes helyzet lényeges

- 0.1 m-nél nagyobb pontosságra van szükség

- korlátozott számú tereppont helyzetét különleges pontossággal határozzák meg a preciziós műszerek és mérések segítségével

- ezek a pontok határkövek, magassági alappontok (geodéziai alaphálózat)

- ez a geodézia vagy geodéziai tudomány szerepe

- ezen különös pontosságú alappontokat referencia adatként használva az alappontokhoz képest nagyszámú tereppontot tudunk nagy pontossággal meghatározni

- a földmérés a FIR fontos adatszolgáltatója

- mindazonáltal nincs közvetlenül köze a FIR döntéstsegítő rendszer szerepköréhez

- az építészmérnökök egy része ma már FIR technológiát alkalmaz a tervezés segítésére, különös tekintettel a digitális domborzatmodellezésre és ahhoz kapcsolódó funkciókra

- építési projektek esetén (pl. autopályák építése) pl. a megmozgatandó földtömeg kiszámításához

- pl. a nagy létesítményi projektek (pl. vízzáró gátak) hatásának vizualizálására

 

A legújabb technológiai fejlődés

 

- eszközök:

- helymeghatározás mérőműszerrel digitális formában és az adatbázisba történő betöltéssel ("total station")

- új GPS (global positioning system - globális helymeghatározó rendszer) műszerek helyzetmeghatározása mesterséges holdakról - kiegészítve a geodéziai alaphálózatot

- a geodéziai eszközök és digitális adatbázisok közötti közvetlen kapcsolat

- a geodéziai eszközök szállítói így eladóként jelennek meg a FIR területén

Az alkalmazási terület jellemzése

 

- a méretarány:

- nagy - a geodéziai mérés pontossága gyakran miliméteres nagyságrendű

- a mérnöki számítások gyakran nagy felbontású DTM (digitális terepmodellező rendszer)-et igényelnek

- az adatmodell:

- a geodéziai adatok kizárólag vektor adatok

- származás

- jogi okok miatt fontos a földmérési adatok forrása

- pl. a használt műszerek, határkövek (alappontok), a földmérő neve, dátum

- a legtöbb rendszer ma még nem teszi lehetővé, hogy közvetlenül az adatok mellett ilyen származási információt tároljunk

Szervezetek

 

- a földmérés és a mérnöki alkalmazások olyan jól kiforrott, professzionális alkalmazásterületek, amelyek tudományos módszereken alapulnak, a hozzátartozó szervezetekkel, konferenciákkal, kurzusokkal, folyóiratokkal, vizsgáztatási rendszerekkel

- a FIR technológia bevezetése nem változtatta meg radikálisan a szakmát

D. TÁVÉRZÉKELÉS

 

- a földméréshez hasonlóan adatszolgáltató terület

- a föld felszínéről légi- és űrbeli térségekből szolgáltat információt

- kidolgozott, jól fejlett technológia és technika

- adatfelvételi eszközök - nagy térbeli és spektrális felbontóképesség

- adatátvitel, feldolgozás, archiválás

- képek interpretációja és osztályozása

- a FIR-ek alkalmazásában betöltött két fő szerepe:

- a termék minőségét és értékét emelik a kiegészítő adatok, amelyek növelik az osztályozás pontosságát

- pl. egy DTM-ből származó magassági adatok ismerete lehetővé teszi, hogy eltávolítsuk a képekről az árnyékokat

- a döntéshozatalban való hasznossá válás érdekében a terméket bővíteni, kombinálni szükséges más rétegekkel, amelyek kevésbé könnyen figyelhetők meg az űrből

- pl. politikai határok

- a távérzékelés továbbra is aktív kutatási terület marad

- az új műszereket ki kell értékelni a különböző alkalmazási területeken

- a technológiában rejlő óriási lehetőségek feltárására alapos kutatásra van szükség

- a felhalmozódott adatok mennyisége rohamosan nő

Az alkalmazási terület jellemzői

 

- a méretarány:

- a térbeli felbontás teljes tartománya, a magasságtól, valamint a műszer jellemzőitől függően

- az adatmodell:

- az adatokat kizárólag raszteres formában (pixelekben) tárolják

- az feldolgozott képeket vektor formába konvertálhatjuk a megjelenítéshez, vagy egy FIR rendszerbe való áttöltéshez

- a FIR-hez való csatlakozás (interface) területén jelentős fejlesztések folynak

- mindkét területen nagy szoftverrendszereket fejlesztettek ki

- a távérzékelésben a rendszerekhez képfeldolgozó funkció is tartozik

- az interfészelés (csatlakozás) technikailag nem nehéz, mégis fordulnak elő az adatmodellekben, a formátum szabványban, a térbeli felbontás területén lényeges inkompatibilitások

- számos FIR forgalmazó programcsomagja olyan funkciókat is tartalmaz, amelyek segítségével távérzékelési rendszerekből adatokat konvertálhatunk, a vektor adatokat pedig raszteres képek hátterében tudjuk megjeleníteni

- a vektoros FIR és a raszterkép feldolgozórendszerek valódi integrációja még nem valósult meg

Szervezetek

 

- a kutatás állandóan növekvő hangsúlyozása folytán a kormányszervekhez tartozó és az akadémiai kutatás szerepe jelentős

- a távérzékelés növekedési görbéje egy évtizeddel korábban tűnt fel, mint a FIR

 

E. TUDOMÁNY ÉS KUTATÁS

 

- a kutatás nagy súlya miatt jelentős a kormányzatok és a kutatási intézetek szerepe

- a globális környezet kutatásának támogatása - globális tudomány

- a betegségek területi eloszlását szabályozó faktorok kutatása - epidemológia

- a városszerkezet változásának, a városokon belüli lakossági csoportok eloszlásának értelmezése - antropológia, demográfia, társadalomföldrajz- fajok és előfordulási helyük közötti összefüggések értelmezése - tájökológia

- a FIR-t a tudomány univerzális fejlesztő technológiájának nevezhetjük, a potenciális felhasználási kör szélessége miatt

- Ron Abler (Pennsylvania State University) hasonlította a FIR-t olyan eszközökhöz, mint a mikroszkóp, a Xerox-gép, a távcső

A statisztikai programcsomagokkal való analógia

 

- a nagyobb statisztikai programcsomagokat - SAS, SPSS, BMD, S stb. - az elmúlt 20 évben fejlesztették ki

- alapvetően a statisztikai módszereknek a tudományos kutatásban való alkalmazására

- további alkalmazásokat találtak a tanácsadásban, az üzleti életben

- a grafikai, térképezési lehetőségek bevezetése az eredmények megjelenítésére, pl. SAS/GRAPH

- a statisztikai csomagokkal ellentétben a FIR fejlődését nem a tudományos kutatásban való alkalmazási lehetőségek indukálták

- a térbeli elemzésre (spatial analysis) alkalmas eszközök hiánya azt jelentette, hogy a a jelenségek magyarázatában nehezen volt értékelhető a térbeli elhelyezkedés (lokáció) szerepe

- a térbeli elhelyezkedésre vonatkozó információ térképtárakban állt rendelkezésre, de csak körülményesen volt kapcsolható más információkhoz, nem volt része a "digitális kutatási környezetnek"

- a FIR a tudományos kutatásban potenciálisan fontos szerepet játszhat

- FIR a térbeli elemzést úgy segíti, ahogyan a statisztikai programcsomagok segítik a statisztikai elemzést

- a méretarány:

- a nagyon nagytól (régészet) a nagyon kicsiig (globális tudomány)

- a funkcionalitás:

- a FIR bevonásával a különböző változókat össze lehet kapcsolni

- a FIR képes komplex modellező csomagokhoz, statisztikai csomagokhoz kapcsolódni

- interpoláció

- az adatok képi megjelenítése

- 3D, időtényezőtől függő alkalmazások lehetősége

Szervezetek

 

- nincs a FIR-nek a tudományban betöltött szerepének kizárólagos vizsgálatát szolgáló fórum (hasonló a probléma a statisztikában)

- különösen igaz ez a nem műszaki alkalmazások, a társadalomtudományok területén

- a vizsgálat az egyes konkrét tudományágakra szűkült le

- a földrajz az egyetlen olyan tudomány, amelynek a térbeli elemzés (spatial analysis) - általános értelemben is - tárgyát képezi

- ennek ellenére a legtöbb amerikai (USA) egyetemen a földrajz kisebb jelentőségű, viszonylag gyenge és ismeretlen tudomány

- más országokban (pl. Egyesült Királyság) a földrajz egy igen erős, tradicionális tudomány, amelynek jól meghatározható gyökerei vannak mind a társadalom-, mind pedig a természettudományokban

IRODALOM

 

Abler, R.F., 1987. Awards, rewards and excellence: keeping geography alive and well," Professional Geographer 40:135-40. Source of the reference in Section E.

Bylinsky, Gene, 1989. "Managing with electronic maps," Fortune, April, 1989. Important popular review of FIR as a decision tool.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Vannak, akik szerint a FIR alkalmazások legjobb osztályozási módja a felhasznált adatok szerint történő osztályozás. Mennyire adna ez más eredményeket mint az e fejezetben javasolt osztályozás?

2. Milyen jelentős csoportok hiányoznak a FIR alkalmazásoknak e fejezetben megadott osztályozásából? Milyen alkalmazási területek alakulhatnak ki a jövőben?

3. Elfogadható-e az az analógia, amelyet ebben a fejezetben a FIR és a statisztikai csomagok között felvázoltunk? Hosszú távon véleménye szerint melyik fogja jobban támogatni a tudományos tevékenységeket? Miért?

4. Milyen tudományterületek használhatnák a FIR-t leginkább mindenható és fejlesztő eszközként? És melyek legkevésbé?

5. Vannak, akik szerint a FIR egy igen veszélyes eszköz az epidemológiában, amiatt, hogy a legkülönbözőbb hamis összefüggéseket mutathatja ki a környezeti tényezők és a betegségek előfordulása között. Egyetért-e ezzel, és ha igen milyen lépéseket javasolna a FIR-szel mint eszközzel való lehetséges visszaélések csökkentése érdekében?

 

51-1 fólia

A FIR jó néhány definíciója a FIR döntéshozatalban betöltött szerepét emeli ki:

Jan-Claude Muller (ITC, Hollandia): "A FIR-t gyakran nagyléptékű, magas anyagi beruházással járó tevékenység-együttesként értelmezik, amelyet minden regionális szinten az állam támogat. Az ilyen FIR-ek fő feladata támogatni a politikusokat és hivatalnokokat a természeti és társadalmi erőforrásokat figyelembevevő döntéshozatalban."

Ian Crain és Connie MacDonald ( Environment Canada): A FIR-ek a a katasztertől az analíseken át a döntéshozatal eszközei.

David Cowen (University of South Calorina): A FIR döntéstámogató rendszer, amely a térbelileg jól definiált adatokat integrálja egy problémamegoldó környezetben.

Phillip Parent és Richard Church (UC Santa Barbara): A FIR célja a nyers adatok felvétele, adatszinteken keresztüli transzformálása, avalamint más elemző műveletek alkalmazása, amelyekkel a döntési folyamatot támogató új információk nyerhetők.

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő