12. FEJEZET - TÉRBELI OBJEKTUMOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK (GIS,térinformatika,térkép,geodézia)


   
 
 

12. FEJEZET - TÉRBELI OBJEKTUMOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
 

12. Fejezet - térbeli objektumok közötti Kapcsolatok

Szerkesztette: Gerald White, Kaliforniai Állami Egyetem, Sacramento

Magyar változat: Mucsi László, József Attila Tudományegyetem, Szeged

A. Bevezetés

A kapcsolatok három típusa

B. Példák térbeli kapcsolatokra

pont - pont

pont - vonal

pont - terület

vonal - vonal

vonal - terület

terület - terület

C. A kapcsolatok kódolása attribútumokként

"belefolyik" (flows into) kapcsolat

"tartalmazási" (is contained in) kapcsolat

D. Objektumpárok

E. Kartográfiai és topológiai adatbázisok

A "topológiai" kifejezés definíciója

A "topológiai" kifejezés használata a GIS-ekben

F. Síkbeli kiterjesztés

Folyamat

Feladat

G. Kapcsolatok a raszter rendszerben

Irodalom

ellenőrző kérdések

 

megjegyzések

Ebben a - térbeli adatbázis modellekkel foglalkozó utolsó - fejezetben áttekintjük a kapcsolatok komplex kérdéseit és azt, hogy hogyan lehet azokat kódolni. Olyan fontos fogalmak kerülnek itt bevezetésre, mint a síkbeli kiterjesztés, amelyre sokszor hivatkozunk majd a következő fejezetekben.

 

 

12. Fejezet - térbeli objektumok közötti Kapcsolatok

Szerkesztette: Gerald White, Kaliforniai Állami Egyetem, Sacramento

Magyar változat: Mucsi László, József Attila Tudományegyetem, Szeged

A. Bevezetés

- térbeli adatok között nagy számú lehetséges kapcsolat létezik

- számosat közülük fontos analizálni

- pl. "tartalmazási" (is contained in) kapcsolat egy pont és egy terület között fontos a objektumok és az őket körülvevő környezet viszonyának szempontjából

- pl. két vonal között a "metszés" fontos a hálózatok útvonalelemzésében

- kapcsolat lehetséges azonos és eltérő típusú entitások között is

- pl. bármelyik bevásárló központhoz talalálhatunk hozzá legközelebb eső bevásárló központot ( azonos típus )

- pl. mindenegyik vásárló megtalálhatja a hozzá legközelebb eső bevásárló központot (különböző típus)

A kapcsolatok három típusa

1. kapcsolatok, amelyeket arra használunk, hogy egészen egyszerű objektumokból egy komplexet alkossunk

- pl. kapcsolat a vonal (lánc) és az őt felépítő rendezett ponthalmaz között

- pl. kapcsolat egy terület (poligon) és az őt felépítő rendezett vonalhalmaz között

2. kapcsolat, mely számítható a objektumok koordinátáiból

- pl. két vonalat vizsgálhatunk, hogy metszik-e egymást - a "keresztezés" kapcsolat számítható

- pl. egy területet vizsgálhatunk aszerint, hogy körülfogja-e az adott pontot - a "tartalmazási" kapcsolat számítható

- pl. vizsgálhatjuk, hogy a területek fedik-e egymást - a "fedési" (overlap) kapcsolat

3. Azokat a kapcsolatokat, amelyeket nem számíthatunk ki a koordinátákból, meg kell adnunk az adatbázis felépítésekor.

- pl. kiszámíthatjuk, hogy két egyenes metszi-e egymást, de nem tudhatjuk, hogy az általuk reprezentált főútvonalak valóban metszik egymást (lehet felüljáró is)

- számos adatbázis megenged olyan entitásokat, amelyeket "komplex objektumoknak" nevezünk, "egyszerű objektumokból" áll, pl. objektumok, melyek megjelenítenek "házat", "telket", "vezetéket" az attribútummal együtt logikailag csoportosíthatók

B. Példák térbeli kapcsolatokra

Pont-pont

- "benne van" kapcsolat, pl. vásárlók a kiskereskedelmi üzlet 1 km-es körzetén belül

- "legközelebb valamihez" kapcsolat, pl. a talajvíz kúthoz legközelebb eső veszélyes szennyező forrás

Pont-egyenes

- "vége valahol" kapcsolat, pl. kereszteződés ennek az utcának a végén

- "legközelebb valamihez" kapcsolat, megtalálni a légikatasztrófához legközelebb eső útvonalat

Pont-terület

- "tartalmazási" kapcsolat, pl.fogyasztók az azonos irányító számú körzeten belül

- "látható valahonnan" kapcsolat, pl. mindazon tavak, amelyek egy kilátóból láthatók

Vonal-vonal

- "keresztezés", pl. az út metszi-e a folyót

- "megközelít" kapcsolat, pl. az utak, melyek 1 km-nél közelebb vannak a vasútvonalhoz

- "belefolyik" kapcsolat, pl. a patak belefolyik-e a folyóba

Vonal-terület

- "keresztezés" kapcsolat, pl. megtalálni mindazokat a talajtípusokat, amelyen keresztül áthalad a vasútvonal

- "határok" kapcsolat, pl. ez az útszakasz része-e valamely repülőtér határának

Terület-terület

- "átfedés" kapcsolat, pl. azonosítani azokat az átfedéseket az egyik térkép talajtípusai és a másik térkép területhasznosítási területei között

- "legközelebb valamihez" kapcsolat, pl. megtalálni az erdőtűzhöz legközelebb eső tavat

- "szomszédos valamivel" kapcsolat, kitaláni vajon a két területnek van-e közös határa

C. Kapcsolatok kódolása attribútumokként

- az adatbázis modellben a kapcsolatokat mint kiegészítő attribútumokat megjeleníthetjük

Példa - "belefolyik" kapcsolat

- A lehetőség:

- minden folyó kapcsolódáshoz egy folyóhálózatban megadható annak a folyásirányú kapcsolatnak az azonosítója (ID) amelybe a folyó belefolyik

- a folyószakaszok egyik torkolattól a másikig megrajzolhatók az egymást követő mutatók alapján

- B lehetőség:

- a hálózat kódolható mint két entitás (csomópontok és folyószakaszok) halmaza

- a folyószakaszok "mutathatnak" a folyásirányú csomópontok felé

- a csomópontok "mutathatnak" a folyásirányban következő folyószakaszok felé

Példa - "tartalmazási" kapcsolat

- adott:

- 4 kút helye a mélység és a vízhozam attribútumával

- a kútak két különböző népességű megyében fekszenek

- meg akarjuk határozni a megyénkénti vízhozamot:

1. meg kell találni a "tartalmazó" megyéket minden egyes kútra ("tartalmazási" kapcsolat számítása)

- tárolni az eredményt mint egy új attribútumot, megyénként, minden kútra

2. használva ezt az átdolgozott attribútum táblázatot, a teljes vízhozam megyénként:

megye népesség vizhozam

A 20.000 4.500

B 35.000 5.500

D. Objektumpárok

- a távolság egy objektumpár attribútuma

- vannak más típusú információk, amelyek hasonlóan egy objektumpár attribútumai

- pl. az ingázás a külváros és a város központ között

- pl. kereskedelem két ország között

- pl. a felszín alatti víz áramlása a víznyelőtől a forrásig

- számos esetben ezek az attribútumok hozzárendelhetők a kapcsolódás kezdő és végpontjához

- pl. egy térképen, két ország közötti kereskedelem lehet egy nyíl attribútuma

- vastag nyíl erős kereskedelmet jelöl

- bár ilyen térképek gyorsan elképesztően bonyolulttá válnak

- általában, szükséges lehet, hogy olyan attribútumokat is megengedjünk, amelyek nem egy, hanem két objektumnak is attribútumai például:

- távolság

- összefüggés - igen vagy nem

- termékek áramlása

- utazások száma

- ilyen attribútumokat nem szükségképpen lehet bármilyen valós objektumhoz rendelni

- pl. az ingázók áramlása a külváros és a város központ között nem szükségképpen attribútuma bármelyik kapcsolódási halmaznak a szállítási hálózatban

- pl. a felszín alatti víz áramlása a víznyelő és a forrás között nem szükségképpen követi a víztartó réteget vagy a vízvezetéket

- vannak objektumpárokhoz tartozó attribútumok

- az objektumpárok fontosak a különböző térbeli analízisekben

- a objektumpárok attribútumat úgy lehet elképzelni, mint egy táblázatot, amelyben az egyik objektum van az egyik sorban, míg a másik objektum egy oszlopot foglal el és a kereszteződésükben lévő cella értéke jelenti a kapcsolatot kettőjük között

- sokféle kifejezés létezik ennek a fogalomnak a bemutatására pl. kapcsolat mátrix, kapcsoló tábla, Descartes-szorzat

E. Kartográfiai és topológiai adatbázisok

A "topológiai" kifejezés definíciója

- ha egy térképet torzítunk számos tulajdonsága megváltozik, pl:

- távolságok

- szögek

- relatív szomszédságok

- más tulajdonságok állandók maradnak, pl:

- egymás mellettiség

- legtöbb másfajta kapcsolat, mint például "tartalmazási", "keresztezési"

- térbeli objektumok típusai - a területek területek maradnak, a vonalak maradnak vonalak, a pontok maradnak pontok

- pontosabban, a topológiai tulajdonságok változatlanok maradnak a torzítás után is

A "topológiai" fogalom használata a GIS-ekben

- a térbeli adatbázist gyakran topológiainak nevezik, ha egy vagy több a következő kapcsolatok közül számítható és tárolható

- a vonalszakaszok összefüggése a metszéspontokban

- a vonalak (láncok) rendezett halmaza, amely meghatározza a poligon határokat

- szomszédsági kapcsolat a területek között

- sajnos ennek a fogalomnak jelentése torzult a használattal

- általában, a "topológiai" azt jelenti, hogy bizonyos kapcsolatok tárolódnak, és jobban használhatóvá teszik az adatokat a különbözö térbeli elemzésekre

- ezzel ellentétben, az adatbázis "kartográfiai" ha a fent említett feltételek hiányoznak

- az objektumok manipulálhatók egyénileg

- a kapcsolat közöttük nem áll rendelkezésre vagy nem fontos

- a kartografiai adatbázis kevésbé alkalmas térbeli adatok elemzésére

- bár megfelelő az adatok egyszerű térképezésére

- sok programcsomagot terveztek csak kartografiai adabázis modelleket használva a térképezésben

- a kartografiai adatbázisok átkonvertálhatók topológiai adatbázisba a kapcsolatok kiszámításával - ez a folyamat a topológia felépítése a síkbeli kiterjesztésen keresztül

F. Síkbeli kiterjesztés

- az objektumok és attribútumaik képesek leírni a térképen vagy a valóságban létező állapotokat

- egy egyszerű tulajdonság változását mint a talajtípus vagy a domborzat a térképezett területen el lehet érni alkalmas entitás attribútumokkal

- pl. a domborzatot leírják a domborzat pontjaihoz rendelt attribútumok

- pl. a talajtípust leírja a terület attribútuma

- ebban az esetben a térbeli változások leírására szolgáló objektumok megadásakor, figyelembe kell venni néhány egyszerű szabályt

- pl. két terület nem fedheti egymást

- pl. minden helynek vagy pontosan egy területen belül vagy a határon kell lennie

- ezeket a szabályokat együttesen nevezzük síkbeli kiterjesztésnek

- azon objektumok halmazát, amelyek eleget tesznek ezeknek a szabályoknak, sikban kiterjeszthetőknek nevezzük

- a síkbeli kiterjesztés nagyon fontos művelet a vektoros GIS-ekben

Folyamat

- kezdjük a nem összefüggő vonal szakaszokkal

- képzeljük el, hogy egy csomó puha spagetti tészta fekszik az asztalon

- most definiáljuk a következő elemeket ( a terminológia a US Népszámlálási Irodától származik, melyet a digitális térbeli adatbázis fogalmak kifejlesztére vezettek be):

0-rendű cella (vagy csomópont) ott alakul ki, ahol két tésztaszál metszi egymást, vagy egy szálnak vége van

- pl. minden kereszteződés számítható

1-rendű cella (vonalszakasz, lánc, ív, határ) két szomszédos metszéspont közötti hossz

2-rendű cella (terület, poligon) szomszédos 1-rendű cellák zárt csoportja, úgy hogy nem tartalmaznak olyan 1-rendű cellát, amely nem része a határnak

- megjegyzendő, hogy ezek a definíciók közvetlenül kapcsolódnak a dimenzionalitás definícióihoz

- az eredmények a következők:

- 0-rendű cella vagy izolált pont vagy kapcsolódik egy vagy több 1-rendű cellához (csomópont)

- minden 1-rendű cella két 0-rendű cellában végződik

- minden szakasz (lánc) két szomszédos 0-rendű cella között egy 1-rendű cellát határoz meg

- minden 1-rendű cella két 2-rendű cella határán fekszik

- minden helyet a "térképen" hozzárendelünk egy 2-rendű cellához (a maradék része a világnak, amely egy 2-rendű cella, gyakran 0 azonosítóval)

Feladat

- a síkbeli kiterjesztés használatos a digitalizált vonalakon kívüli objektumok beépítésére a rendszerbe (ebből származik az "építkező" (building) topológia kifejezés)

- ez egy következetes és precíz megközelítése a vonalakon kívüli jelentéssel bíró objektumok beépítésével kapcsolatos problémának

- egyszerű szabályok alkalmazásával korrigálhatók a digitalizálási hibák:

- egy nagyon rövid 1 rendű cella amely egy 1-értékű 0-rendű cellában fejeződik be, a "túllövés" eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- egy hosszú 1-rendű cella, amely nagyon közel van egy másik 1-rendű cellához és egy 1-értékű 0-rendű cellában végződik valószínűleg az "alálövés" eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a síkbeli kiterjesztés fontos lehet, amikor egy adathalmazt hozunk át egy másik rendszerből

- pl. ha a forrás egy kartográfiai adatbázis és szükséges a kapcsolatokat kiszámítani

- pl. ha a két rendszer adatbázis modellje nem kompatibilis, akkor a objektumokat újraépítjük

- a síkbeli kiterjesztést egy időben egy rétegen kell alkalmazni

- a síkbeli kiterjesztés fogalma számos renszerbe beépült

G. Kapcsolatok a raszter rendszerben

- általában, könnyebb a kapcsolatokkal dolgozni a vektor rendszerekben

- az objektum fogalma nem természetes a raszter rendszerekben, miután ezek a világot pixelek rendszerében modellezik

- bár, a kapcsolatok egyszerű technikával kezelhetők a raszter rendszerekben:

- pl. a megye határok térképe

- minden rétegben minden pixelnek van egy megye kód attribútuma amely mint azonosító mutat egy megye attribútum táblázatbeli bejegyzésre

- a második rétegben minden kút helyet kódolunk az alkalmas pixel értékkel, amely a kút attribútum táblázatban bővíthető

- a tartalmazási kapcsolat számolható egy "overlay" operócióval és tárolható mint egy új oszlop a kút attribútum táblázatban

- csak kevés raszter rendszer ad ilyen típusú lehetőséget az attribútum táblázat kiterjesztésére

- a legtöbb nem kezeli a térbeli objektumok közötti kapcsolatokat

Irodalom

Burrough, P.A., 1986. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Clarendon, Oxford. A 2. Fejezet leírja a objektumokat, az attribútum táblázatokat és a kapcsolatokat.

Goodchild, M.F., 1988. "Towards an enumeration and classification of GIS functions," Proceedings, IGIS '87. NASA, Washington D.C. 2:67-77. Definiálja és tárgyalja a objektum párokat.

Keating, T., W. Phillips and K. Ingram, 1987. "An integrated topologic database design for geographic information systems, "Photogrammetric Engineering and Remote Sensing Vol. 53. Jó értékelése a topológiai és a kartográfiai adatbázis modelleknek.

ellenőrző kérdések

1. Vitassuk meg a síkbeli kiterjesztés használatát az utca hálózatra, beleértve a felül- és az aluljárók problémáit. Tudja-e módosítani az alapszabályokat úgy, hogy az összefüggések fennmaradjanak, de megengedje az ilyen eseteket?

2. Milyen további példékat tud adni a B pontban megadott 6 kapcsolat kategóriára?

3. A tervezők rendszerint miért nem gondolnak a térbeli kapcsolatok ábrázolásakor a raszteres GIS-ekre? Megváltozik-e ez a jövőben és ha igen, hogyan?

4. A topológia az, ami megkülönbözteti a GIS-eket az automatizált kartográfiától. Elemezze ezt a mondatot.

 
Tartalom
<<< Előző fejezet               Következő fejezet >>>
  
 


©GIS Figyelő